اثبات دو دو تا  پنج تا

با پیشرفت علم حالا می توان ثابت کرد که علوم ریاضی قدیم دارای مشکلاتی بوده اند یکی از این مشکلات ضرب دو در دو که میتوان ثاب کرد4 نیست بلکه 5 است.

1-در قدم اول باید گفت ک صفر و صفر ماوی هم هستند:

0=0

2- بنا بر این می توان نتیجه گرفت:

15-15=12-12

و حالا  از آنها فاکتور میگیرم:

(3-3)5=(3-3)4

مشترکاترا خط میزنیم:

(3-3)5=(3-3)4

5=4

بعد 4 را به صورت 2در2  می نویسیم:

(این مطلب جنبه سرگرمی داشت و اگر در آن تامل کنید می توانید اشتباه  آن را پید کنید)