مهندس مهرداد ساعی مدرس علوم تیزهوشان و مشاور تحصیلی(09357506141)

۱۶ مطلب با موضوع «سوالات تیزهوشان کلاس پنجم» ثبت شده است

سوالات درس دهم کلاس پنجم

1- کدام مورد آب بیشتری را در خود نگه می دارد؟

الف) خاک رس                                    ب) خاک ماسه ای

ج) گیاخاک                                          د) همه ی موارد

2- در کدام نوع خاک امکان جاری شدن سیل بیشتر است؟

الف) رسی                                            ب) شنی

ج) ماسه ای                                          د) مخلوطی از همه ی موارد

3- کدام یک از عوامل طبیعی فرسایش خاک است؟

الف) آب، باد، شخم زدن نامناسب

ب) زلزله، سیل، ساختمان کاری

ج) سیل، باد، آب جاری

د) حفاری، تخریب جنگل، شیب زیاد منطقه

4- مهمترین عامل فرسایش خاک .............. است.

الف) هوا                                               ب) باد

ج) گیاهان                                            د) آب جاری

5- خاک حاوی .............. آب را با سرعت زیادی از خود عبور می دهد.

الف) ماسه                                            ب) شن

ج) رس                                                د) سنگریزه

6- چرا در مناطقی که دارای شیب تند است، زمین ها را پله پله می کنند؟

الف) آب بیشتری به گیاهان برسد.

ب) آسانی کاشت دانه یا نهال

ج) آسانی درو و برداشت محصول

د) جلوگیری از فرسایش خاک

7- بو و رنگ خاک به میزان .............. موجود در آن دارد.

الف) رس                                             ب) ماسه

ج) گیاخاک                                          د) سنگریزه

8- کمترین میزان گیاخاک، مخصوص خاک نواحی .............. است.

الف) ساحلی                                         ب) بیابانی

ج) کوهستانی                                       د) جنگلی

9- خاک محصول .............. .

الف) بقایای موجودات زنده است.

ب) تغییرات فیزیکی است.

ج) تغییرات سنگ ها به علاوه بقایای موجودات زنده است.

د) تغییرات شیمیایی سنگ هاست.

10- با کاهش پوشش گیاهی در یک منطقه کدام مورد رخ نمی دهد؟

الف) نفوذپذیری خاک نیز کاهش می یابد.

ب) سرعت آب های جاری افزایش می یابد.

ج) سطح آب های زیرزمینی افزایش می یابد.

د) زمین بدون شیب با پوشش گیاهی

11- مهمترین ماده موجود در خاک جهت حاصلخیزی خاک چیست؟

الف) جانداران تجزیه کننده

ب) آب

ج) املاح

د) ترکیبات شیمیایی

12- در خاک مناسب برای کشاورزی کدام مورد باید بیشتر باشد؟

الف) مواد معدنی                                  ب) مواد آلی

ج) آب                                                د) همه ی موارد به طور یکسان باید باشد.

13- کدام عامل موجب نمی شود تا آب بیشتری در خاک نفوذ کند؟

الف) افزایش پوشش گیاهی                 ب) شیب زیاد زمین

ج) خاک ماسه ای                                 د) فاصله زیاد ذرات خاک

14- وجود کدام یک از مواد زیر در خاک کشاورزی باعث می شود تا ریشه ی گیاهان راحت تر رشد کنند و سرعت نفوذ آب مناسب باشد؟

الف) ماسه                                ب) گیاخاک

ج) رس                                    د) مواد معدنی

15- وجود ماسه و رس در خاک کشاورزی به ترتیب چه تاثیری دارند؟

الف) نفوذپذیری - حفظ رطوبت         

ب) تامین مواد معدنی - نفوذپذیری

ج) نفوذپذیری - تامین مواد معدنی

د) حفظ رطوبت - نفوذپذیری

16- چه عاملی در میزان نفوذپذیری و قدرت نگه داری آب در خاک مهمتر است؟

الف) تعداد ذرات سازنده ی سنگ

ب) مقدار فضاهای خالی بین ذرات سنگ

ج) ارتباط فضاهای خالی با یکدیگر

د) گزینه های 2 و 3 درست است.

17- گیاخاک .............

الف) نفوذپذیری هوا را به خاک کاهش می دهد.

ب) قدرت نگهداری آب را در خاک کاهش می دهد.

ج) مواد معدنی خاک را افزایش می دهد.

د) مقدار نیتروژن خاک را کاهش می دهد.

18- غنی ترین خاک را در مناطق ............. می توان یافت.

الف) علفزار                                          ب) بیابان

ج) جنگل                                              د) کوهستان

19- به ترتیب مقدار گیاخاک در خاک ............. کمتر و در خاک ............. بیشتر است.

الف) بیابان، باغچه                                ب) کشاورزی، ساحل دریا

ج) جنگل، کنار جاده                             د) جلگه ای، بیابان

20- ............. عامل ضعیف شدن خاک است.

الف) خرد شدن سنگ ها                      ب) رطوبت

ج) فرسایش خاک                                د) استفاده از کودهای شیمیایی

21- کدام یک از عوامل فرسایش خاک به دست انسان اتفاق نمی افتد؟

الف) آبیاری مناسب                              ب) استخراج مواد معدنی

ج) سیل                                                د) شخم نامناسب

22- به نظر شما، چرا پوشش گیاهی از جاری شدن سیل جلوگیری می کند؟

الف) چون باعث کاهش آب جاری می شود.

ب) زیرا نفوذ آب را به داخل زمین کاهش می دهد.

ج) چون تبخیر آب را افزایش می دهد.

د) چون تنه ی و ریشه گیاه مانع نفوذ آب به داخل زمین می شود.

23- کدام جمله در مورد خاک درست نیست؟

الف) بیشتر غذاها از خاک به دست می آید.

ب) خاک مواد معدنی لازم را به گیاه می رساند.

ج) جانوران در تشکیل خاک نقشی ندارند.

د) خاک از خرد شدن سنگ ها به وجود می آید.

24- کدام خاک برای کشاورزی مناسب تر است؟

الف) رس                                             ب) ماسه

ج) خاک باغچه                                     د) مخلوط رس با ماسه

25- کدام مورد باعث فرسایش خاک می شود؟

الف) انسان                                           ب) باد

ج) خاک                                               د) هر سه

26- هنگام فرسایش خاک .............. خود را از دست می دهد و حاصل خیزی آن .............. می یابد.

الف) مواد معدنی، افزایش                    ب) مواد معدنی، کاهش

ج) آب، افزایش                                   د) آب، کاهش

27- کدام جانور در تشکیل خاک نقش بیشتری دارد؟

الف) پروانه                                          ب) کبوتر

ج) موش                                              د) سگبرای پاسخ به سوالات فوق به قسمت نظر مراجعه فرمایید.


با تشکر مهندس ساعی

موفق و پیروز باشید.

دانلود رایگان کتاب علوم ششم تیزهوشان به زبان ساده

۰۲ اسفند ۹۴ ، ۱۰:۵۵ ۲ نظر
مهرداد ساعی

سوالات درس نهم کلاس پنجم

1- منقار عقاب نوعی ............. است.

الف) اهرم                                            ب) پیچ

ج) گوه                                                د) سطح شیبدار

2- کدام گروه از ماشین های زیر دارای گوه هستند؟

الف) فرغون - کارد - نردبان               ب) تبر - بیل - کلنگ

ج) سرسره - نردبان - تبر                   د) کلنگ - فرغون - کارد

3- نردبان و در بطری آب معدنی به کدام یک از ماشین های زیر شبیه تر هستند؟

الف) سطح شیبدار - گوه                     ب) سطح شیبدار - پیچ

ج) پیچ - گوه                                       د) گوه - پیچ

4- دندان ها و چنگال گرگ، به کدام ماشین شباهت دارد؟

الف) اهرم                                            ب) گوه

ج) پیچ                                                 د) سطح شیبدار

5- در کدام یک از ماشین های زیر از سطح شیبدار استفاده نشده است؟

الف) میخ کش                                      ب) نردبان

ج) پیچ                                                   د) سرسره

6- برای آن که بتوانیم آسان تر از نردبان بالا برویم بهتر است که ...........

الف) زاویه بین نردبان و دیوار کم باشد.

ب) زاویه بین نردبان و زمین کم باشد.

ج) نردبان به حالت عمود نزدیک تر شود.

د) فاصله بین پله های نردبان کم تر شود.

7- در کدام ماشین با این که نیرو و جسم هر دو حرکت می کنند، ماشین ثابت است؟

الف) الاکلنگ                                       ب) پیچ

ج) سطح شیبدار                                   د) فرغون

8- کدام یک، ماشین ساده به حساب می آید؟

الف) چرخ گوشت                                ب) دوچرخه

ج) اتومبیل                                           د)چاقو

9- کدام یک، ماشین حساب نمی آید؟

الف) جک اتومبیل                                ب) آینه

ج) سوزن                                             د) رنده ی نجاری

10- در کدام وسیله از گوه استفاده نشده است؟

الف) میخ                                              ب) تیغه ی قیچی

ج) سنجاق                                            د) در بطری پلاستیکی

 


برای پاسخ به سوالات فوق به قسمت نظر مراجعه فرمایید.


با تشکر مهندس ساعی

موفق و پیروز باشید.

دانلود رایگان کتاب علوم ششم تیزهوشان به زبان ساده

۰۲ اسفند ۹۴ ، ۰۹:۵۳ ۲ نظر
مهرداد ساعی

سوالات درس هشتم کلاس پنجم

1- کدام وسیله مانند اهرم عمل می کند؟

الف) جارو                                 ب) منگنه

ج) راکت تنیس                        د) هر سه        

2- در کدام یک از اهرم های زیر جهت نیرو و جسم موافق یکدیگر است؟

الف) الاکلنگ                            ب) انبردست

ج) فرغون                                د) قیچی باغبانی          

3- در کدام یک از اهرم های زیر محل وارد شدن نیرو در وسط است؟

الف) فرغون                              ب) قیچی

ج) ترازو                                  د) انبر یخ گیر

4- در کدام یک از اهرم های زیر تکیه گاه بین جسم و نیرو قرار می گیرد؟

الف) منگنه                               ب) فرغون

ج) انبردست                            د) جارو           

5- کدام یک از وسایل زیر ماشین به حساب نمی آید؟

الف) جک اتومبیل                    ب) سطح شیبدار

ج) چرخ و محور                       د) آینه

6- در هنگام جویدن غذا، حرکت فک پایین شما شبیه به کدام نوع ماشین کار نمی کند؟

الف) انبر یخ گیر                       ب) فرغون

ج) جاروی فراشی                     د) قاشق

7- در اهرم نوع دوم ، ............

الف) طول اهرم برابر طول بازوی مقاوم است.             

ب) می توان در آن تغییر جهت نیرو را مشاهده کرد.

ج)طول اهرم برابر با طول بازوی محرک است.                       

د) صرفه جویی در وقت و نیرو همزمان امکان پذیر است.      

8- کدام یک از اهرم های زیر از نظر محل قرار گرفتن تکیه گاه با بقیه متفاوت است؟

الف) انبردست                          ب) فندق شکن

ج) چرخ دستی                         د) یخ گیر       

9- کدام یک از اهرم های زیر، اهرم نوع دوم است؟

الف) پنس یا موچین                 ب) انبردست

ج) گردو شکن                         د) قیچی آهن بری      

10- در کدام گزینه ی زیر تکیه گاه و نیروی مقاوم در دو سر میله اهرم قرار دارند؟

الف) قیچی                                ب) دربازکن نوشابه

ج) انبر دست                            د) زغال گیر    


برای پاسخ به سوالات فوق به قسمت نظر مراجعه فرمایید.


با تشکر مهندس ساعی

موفق و پیروز باشید.

دانلود رایگان کتاب علوم ششم تیزهوشان به زبان ساده

۱۱ بهمن ۹۴ ، ۰۹:۲۳ ۴ نظر
مهرداد ساعی

سوالات درس هفتم کلاس پنجم

1- چرا هنگام گریه کردن از بینی هم آب خارج می شود؟

الف) این اتفاق وقتی پیش می آید که آدم سرما خورده باشد.             

ب) زیرا گوشه های درونی چشم به بینی راه دارد.

ج) برای اینکه بینی ضد عفونی شود.               

د) برای اینکه تنفس آسان شود.

2- کدام دو اندام حسی در بدن انسان، بسیار نزدیک به هم کار می کند؟

الف) زبان و بینی                                                          ب) زبان و پوست

ج) گوش و بینی                                                           د) چشم و پوست

3- در افراد نابینا، کدام یک از اندام های حسی زیر در اثر سازگاری با محیط قوی شده است؟

الف) بینی و زبان                                                          ب) زبان و پوست

ج) پوست و گوش                                                       د) گوش و زبان

4- کدام اندام حسی تمام سطح بدن را می پوشاند؟

الف) چشم                                                                    ب) پوست

ج) گوش                                                                      د) زبان

5- کدام جمله نادرست است؟

الف) بوی مواد مختلف همراه با هوای اطراف وارد بینی می شود.                    

ب) سلول های گیرنده ی مزه، در انتهای زبان قرار دارند.

ج) لایه های رویی پوست، از سلول های مرده تشکیل شده است.                    

د) احساس فشار، مربوط به اندام حسی پوست است.

6- کدام جمله نادرست است؟

الف) در گنجشک حس بینایی بسیار قوی است.                      

ب) مارمولک دارای حس بویایی قوی است.

ج) در ماهی ها همه ی حس ها به یک اندازه رشد کرده اند.                

د) حس شنوایی خفاش بسیار قوی است.

7- برای کسب اطلاعات، کدام اندام ها باید با اجسام تماس حاصل نمایند؟

1- چشم                      2- گوش                     3- بینی                        4- زبان                       5- پوست

الف) 3 ، 4                                                                  ب) 3 ، 5

ج) 2 ، 1                                                                      د) 4 ، 5

8- کدام مزه در دو طرف زبان حس می شود؟

الف) شوری                                                                  ب) شیرینی

ج) تلخی                                                                       د) تندی

9- کدام یک به گیرنده های مزه آسیب می رسانند؟

الف) غذای داغ                                                             ب) چای داغ

ج) سیگار                                                                     د) هر سه

10- کدام اندام ها در تشخیص مزه به زبان کمک می کنند؟

الف) چشم و پوست                                                     ب) بینی و چشم

ج) گوش و بینی                                                           د) بینی و پوست

11- کدام مورد به کار پوست مربوط نمی شود؟

الف) حس گرمی، سردی، نرمی، فشار و درد                ب) دفاع در برابر میکروب ها

ج) دفع مواد زاید بدن از طریق عرق                            د) حفظ تعادل

12- کدام مورد از اجزای تشکیل دهنده ی پوست است؟

الف) گیرنده های حسی                                                            ب) سلول های چربی و غده های عرق

ج) رگ های خونی                                                       د) هر سه

13- بینی با کدام اندام زیر همکاری زیادی دارد؟

الف) گوش                                                                   ب) چشم

ج) زبان                                                                        د) معده

14- رشته های عصبی مربوط به کدام حس، در سراسر بدن پراکنده شده اند؟

الف) بویایی                                                                  ب) پوست

ج) شنوایی                                                                   د) چشایی

15- پرزهای چشایی مربوط به مزه ........... ریزتر و مربوط به ........... درشت ترند.

الف) شوری - تلخی                                                     ب) تلخی - شیرینی

ج) شیرینی - تلخی                                                      د) ترشی - تلخی

16- لایه های سطحی پوست را کدام بخش تشکیل می دهد؟

الف) سلول های زنده                                                   ب) سلول های چربی

ج) گیرنده های حسی                                                   د) سلول های مرده

17- عصب کدام یک از احساس های لامسه را در سطح پوست بیرونی می توان یافت؟

الف) زبری                                                                   ب) گرما

ج) نرمی                                                                       د) موارد 1 و 3

18- به نظر شما کدام یک از احساس های زیر عادت نمی کنیم؟

الف) فشار انگشتر بر انگشتان دست               

ب) زبری وسایلی که دائماً با آن ها کار می کنیم.

ج) گرمای محیط در بدن                     

د) درد ناشی از شکستگی استخوان در طی سال ها

19- کدام مورد در پایین ترین بخش پوست قرار دارد؟

الف) سلول های زنده بخش زیرین پوست بیرونی                  

ب) سلول های چربی

ج) پیاز مو                   

د) غدد عرق

20- در انتخاب غذا و رژیم غذایی مناسب، حس ........... نقش مهمی دارد.

الف) چشایی                                                                 ب) بویایی

ج) لامسه                                                                      د) موارد 1 و2

21- کدام قسمت پوست زنده نیست؟

الف) لایه ی داخلی پوست بیرونی                                ب) لایه ی پوست درونی

ج) لایه ی زیرین پوست درونی                                   د) لایه ی خارجی پوست بیرونی

22- تراکم گیرنده های حسی در کدام بخش بدن ما بیشتر است؟

الف) کف دست                                                             ب) لب

ج) کف پا                                                                     د) صورت

23- کدام مورد نقش چربی ها در بدن است؟

الف) انرژی ذخیره ای در بدن                                      ب) عایق در برابر سرما و گرما

ج) ضربه گیر بدن                                                        د) همه ی موارد از نقش چربی ها در بدن محسوب می شود.

24- به کمک کدام دو حس اطلاعات بیشتری از محیط اطراف خود به دست می آوریم؟

الف) بویایی و چشایی                                                   ب) لامسه و چشایی

ج) شنوایی و بینایی                                                      د) شنوایی و چشایی

25- حس .......... برای تحریک عصب ها نیاز به مولکول ندارد.

الف) بویایی                                                                  ب) چشایی

ج) شنوایی                                                                   د) بینایی

26- چرا وقتی یک جسم سخت مثل قاشق را در دهان می گذاریم، مزه ی آن را حس نمی کنیم؟

الف) چون رشته های عصبی نسبت به ذرات آن حساس نیستند.                      

ب) چون ذرات قاشق مزه ای ندارند.

ج) چون ذرات آن در آب دهان حل نمی شوند.                      

د) چون زبان بعضی از مزه ها را نمی تواند تشخیص دهد.

27- هنگام سرما خوردگی، غذا در دهان ما مزه ای ندارد، چرا؟

الف) حس بویایی کمکی به ما نمی کند.

ب) ممکن است بخش بالای بینی بیش از حد خشک شده باشد.

ج) مخاط بینی بیش از حد مرطوب شده است.

د) موارد 1 و 2 درست است.

 

 

برای پاسخ به سوالات فوق به قسمت نظر مراجعه فرمایید.


با تشکر مهندس ساعی

موفق و پیروز باشید.

۲۰ دی ۹۴ ، ۱۵:۴۸ ۲ نظر
مهرداد ساعی

سوالات درس ششم کلاس پنجم

1- کدام بخش چشم فرد نزدیک بین، برای تقویت به عینک نیاز دارد؟

الف) قرنیه                                            ب) عصب بینایی                      

ج) عدسی                                             د)مردمک       

2- وظیفه ی سه تکه استخوان داخل گوش چیست؟

الف) انتقال صداها به بخش حلزونی      ب) تشخیص جهت صدا                      

ج) ارتباط گوش با بخش حلق             د) جمع آوری صدا

3- در صورت آسیب رسیدن به بخش ................ ، شنیدن برای ما امکان پذیر نیست.

الف) پرده ی گوش                              ب) مجرای شنوایی                 

ج) سه تکه استخوان                             د) عصب شنوایی         

4- رشته های عصب بینایی، تصویر اجسام را از ................ دریافت و به مغز می رسانند.

الف) عنبیه                                            ب) عدسی                  

ج) شبکیه                                             د) قرنیه          

5- پرده ی شفاف جلوی چشم چه نام دارد؟

الف) عنبیه                                            ب) پلک                     

ج) عدسی                                             د) قرنیه          

6- در تاریکی، مردمک چشم شما چه تغییری می کند؟

الف) تنگ تر می شود.                         ب) گشاد تر می شود.                         

ج) تغییر نمی کند.                                د)تغییر رنگ می دهد. 

7- دایره سیاه رنگ وسط کره ی چشم چه نام دارد؟

الف) مردمک                                        ب) قرنیه                    

ج) عنبیه                                               د) عصب          

8- بیشتر اطلاعاتی که از دنیای اطراف خود دریافت می کنیم حاصل حس ................ است.

الف) شنوایی                                                    ب) بینایی                    

ج) لامسه                                                          د)  موارد 1 و 2

9- رشته های عصب بینایی، تصویر اجسام را از ................ دریافت و به مخ می رسانند.

الف) عدسی                                                      ب) شبکیه                   

ج) نقطه کور                                                     د) قرنیه          

10- وقتی کتاب را به چشم خود نزدیک می کنید .................  .

الف) عدسی چشم تغییر نمی کند.                    ب) عدسی چشم نازک تر می شود.    

ج) عدسی چشم ضخیم تر می شود.                 د) عدسی چشم جلوتر می رود.           

11- به ترتیب چشم افرا دوربین از پشت عینک ................ و چشم افراد نزدیک بین از پشت عینک ................ از حالت طبیعی دیده می شود.

الف) معمولی ، معمولی                                      ب) درشت تر ، کوچکتر                     

ج) معمولی ، کوچکتر                                       د) کوچکتر ، درشت تر           

12- برای رفع عیب های نزدیک بینی و دوربینی به ترتیب از چه عدسی هایی استفاده می شود؟

الف) مقعر، محدب                                            ب) محدب، مقعر                    

ج) محدب، فرورفته                                         د) برآمده، مقعر          

13- علی به پزشک مراجعه کرد و با آزمایشات مختلف متوجه شد که دچار کمبود ویتامین A است. او ممکن است به چه بیماری چشمی مبتلا شود؟

الف) آستیگمات                                               ب) شب کوری                       

ج) دوربینی                                                      د) نزدیک بینی

14- رشته های عصب شنوایی از کدام قسمت گوش به مخ می رود و پیام شنوایی را به آن می رسانند؟

الف) قسمت حلزونی                                        ب) پرده گوش                       

ج) مجرای شنوایی                                           د) لاله ی گوش           

15- عصب شنوایی از کدام قسمت گوش به مخ می رود؟

الف) گوش میانی                                              ب) مجرای شنوایی                 

ج) استخوان گوش                                           د) گوش درونی          

16- شخیص و تفکیک صدای دوستان از یکدیگر را با ................ تشخیص می دهیم.

الف) ساقه مغز                                                 ب) نخاع                     

ج) مخچه                                                          د) اعصاب دست و پا   

17- سرعت صوت درکدام ماده بیشتر است؟

الف) هوا                                                           ب) شربت                  

ج) چوب                                                          د) سنگ          

18- کار تشخیص نوع صدا، با کدام یک از قسمت های زیر است؟

الف) پرده ی گوش                                          ب) لاله ی گوش                     

ج) مغز                                                             د) حلزون گوش


برای پاسخ به سوالات فوق به قسمت نظر مراجعه فرمایید.


با تشکر مهندس ساعی

موفق و پیروز باشید.

۱۳ دی ۹۴ ، ۱۳:۲۸ ۵ نظر
مهرداد ساعی

سوالات درس پنجم کلاس پنجم

1- کدام عمل در اختیار مغز نیست؟

الف) یادگیری                                                         ب) به خاطر آوردن

ج) عطسه کردن                                                      د) درک پیام ها

2- کدام یک به رشد استخوان کمک می کند؟

الف) شیر                                                                 ب) لبنیات

ج) در معرض آفتاب قرار گرفتن                             د) همه ی موارد

3- کدام جمله درست نیست؟

الف) ماهیچه های معده به هضم و جذب غذا کمک می کنند.                           

ب) ماهیچه های استخوانی ارادی هستند.

ج) ماهیچه های قلب غیرارادی هستند.                        

د) ماهیچه های غیرارادی در کنترل ما هستند.

4- آسیب دیدگی کدام اندام ما، دوباره قابل بازسازی است؟

الف) استخوان ها                                                      ب) مغز

ج) نخاع                                                                    د) ماهیچه ها

5- سر ماهیچه ها به ............. متصل اند.

الف) ماهیچه های دیگر                                             ب) استخوان ها

ج) عضلات ارادی                                                      د) همه ی موارد

6- اگر بدن ما اسکلت استخوانی نداشت ............. .

الف) دویدن امکان پذیر نبود.                         

ب) ایستادن امکان پذیر نبود.

ج) تنفس امکان پذیر نبود.                              

د) گردش خون در رگ ها امکان پذیر نبود.

7- رباط ............. .

الف) همان تاندون است.                                 

ب) ماهیچه را به استخوان متصل می کند.

ج) استخوان را به استخوان متصل می کند.                              

د) موارد 1 و 2 درست است.

8- کدام یک ماهیچه ها را به یکدیگر متصل می کند؟

الف) زردپی                                                             ب) رباط

ج) غضروف                                                             د) مفصل

9- استخوان .............  به بلندترین استخوان بدن مشهور است؟

الف) بازو                                                                ب) ساعد

ج) ران                                                                     د) ساق

10- کدام مفصل به شکل لولایی عمل می کند؟

الف) کتف در دست                                                ب) بازو در کتف

ج) آرنج در دست                                                  د) جمجمه در سر

11- بیشترین وزن آدمی را ............. تشکیل می دهد.

الف) ماهیچه                                                            ب) اسکلت

ج) خون                                                                    د) مواد معدنی

12- شما وقتی مسئله ای را حل می کنید یا مطلبی را می نویسید، سلول های کدام اندام شما انرژی بیشتری مصرف می کنند؟

الف) مخچه                                                               ب) معده

ج) ساقه مغز                                                              د) مخ

13- کدام یک از موارد زیر در بدن ما به یک شکل ظاهر می شود و انجام آن نیاز به فکر کردن ندارد؟

الف) حرف زدن                                                        ب) دیدن

ج)خمیازه کشیدن                                                     د) درس خواندن

14- حرکت کدام ماهیچه ارادی است؟

الف) روده - معده                                                     ب) بازو - ران

ج) مری - دیواره ی رگ                                           د) قلب - روده

15- کدام دسته از ماهیچه های زیر، بدون اراده ی ما کار می کنند؟

الف) ماهیچه ی ران - ماهیچه ی روی بازو - ماهیچه ی پشت بازو                     

ب) ماهیچه ی معده - ماهیچه ی قلب - ماهیچه ی پشت بازو

ج) ماهیچه ی قلب - ماهیچه ی روده - ماهیچه ی ساق پا                    

د) ماهیچه ی روده - ماهیچه ی دیواره ی رگ - ماهیچه ی قلب

16- کدام مفصل حرکت محدودی دارد؟

الف) مفصل استخوان های جمجمه                               

ب) مفصل بین استخوان دنده ها

ج) مفصل آرنج                        

د) مفصل زانو

17- جمله ی نادرست را انتخاب کنید.

الف) مغز و نخاع فعالیت های بدن را تنظیم می کنند.                          

ب) رشته های عصبی، پیام مغز و نخاع را به سراسر بدن می برند.

ج) سلول های عصبی رشته های درازی دارند.                         

د) مغز مسئول بعضی از کارهای بدن انسان است.

18- کدام اندام به فرمانده ی بدن معروف است؟

الف) شش                                                                ب) قلب

ج) مغز                                                                     د) چشم


برای پاسخ به سوالات فوق به قسمت نظر مراجعه فرمایید.


با تشکر مهندس ساعی

موفق و پیروز باشید.

۰۶ دی ۹۴ ، ۱۲:۱۴ ۳ نظر
مهرداد ساعی

سوالات درس سوم کلاس پنجم

الف) جاهای خالی را با کلمه ‌های مناسب پر کنید.

1- برای خواندن نوشته های ریز از ............. استفاده می کنیم.

2- نور ............. به هفت رنگ تجزیه می شود.

 3- معمولاً در شغل ............. ، از عدسی استفاده می شود.

4- هر چه عدسی نازک تر باشد، فاصله ی کانون از عدسی ............. است.

5-  رنگین کمان از ............. رنگ زیبا تشکیل شده است.

6- در ساخت عینک طبی از ............. (عدسی - منشور) استفاده شده است.

 

ب) به پرسش ­های زیر پاسخ دهید.

1- چه موقع رنگین کمان در آسمان دیده می شود؟

2- چگونه می توانید رنگین کمان بسازید؟(3 مورد را نام ببرید.)

3- نور خورشید از چند رنگ ساخته شده است؟  به ترتیب نام ببرید.

4- چه شغل هایی می شناسید که با عدسی کار می کنند؟

5- تصاویر اجسام پشت یک لیوان شیشه ای پر از آب، چگونه است؟

6- چگونگی تشکیل رنگین کمان را شرح دهید؟

 

ج) گزینه­ ی درست را انتخاب کنید:

1- نور ............ پس از برخورد با منشور، به رنگ های مختلف تجزیه می شود؟

الف) سبز                                                         ب) آبی                                   

ج) قرمز                                                           د) سفید

2- در رنگ های رنگین کمان از بالا به پایین، به ترتیب کدام رنگ ها مشاهده می شود؟

الف) سبز، نارنجی                                            ب) قرمز، بنفش                                  

ج) آبی، بنفش                                                   د) نیلی، قرمز

3- برای دیدن سلول ها و سیارات، به ترتیب از چه وسایلی استفاده می شود؟

الف) تلسکوپ - میکروسکوپ                         ب) میکروسکوپ - دوربین

ج) میکروسکوپ - تلسکوپ                           د) ذره بین - دوربین   

4- تجزیه ی نور یعنی؟

الف) استفاده از منشور                                     ب) رنگ های مختلف نور را از هم جدا کنیم.

ج) تشکیل کانون                                              د) نور خورشید را با عدسی در یک نقطه جمع کنیم.

5- با کدام وسیله می توان نور را تجزیه کرد؟

الف) منشور                                                      ب) قطرات ریز آب                            

ج) لوله ی خودکار بی رنگ                              د) همه ی موارد

6- در رنگین کمان، قطرات باران مانند .......... عمل می کنند.

الف) میکروسکوپ                                           ب) منشور                               

ج) ذره بین                                                       د) آینه

7-  در کدام وسیله از عدسی استفاده می شود؟

الف) آینه                                                          ب) تلفن                                 

ج) تلسکوپ                                                     د) لامپ

 برای پاسخ به سوالات فوق به قسمت نظر مراجعه فرمایید.با تشکر مهندس ساعی

موفق و پیروز باشید.

۱۳ آذر ۹۴ ، ۲۳:۴۷ ۵ نظر
مهرداد ساعی

ساخت آهن ربای الکتریکی

آهن ربای الکتریکی نوعی از آهن ربا است که میدان مغناطیسی توسط جریان الکترکی تولید می شود (قانون اورستد) و به محض این که جریان قطع شود خاصیت آهن ربایی از بین می رود.
در این جا می خواهیم شما را با ساخت یک آهن ربای الکتریکی آشنا کنیم.

وسایل لازم :
سیم نازک
یک عدد میخ بلند
دو عدد باتری 5/1 ولت
کلید قصع و وصل جریان DC (این وسیله را می توانید از اسباب بازی فروشی ها یا لوازم الکتریکی خریداری کنید)
چند عدد گیره کاغذی
 
مراحل آزمایش

• ابتدا سیم نازک را به دور میخ محکم و به تعداد دور های زیاد بپیچید

• قطب مثبت یک باتری را به قطب منفی باتری دیگر به صورت سری به متصل کنید و یک سر آن را به کلید وصل کنید

• یک سر سیم که به دور میخ پیچیده شده است به قطب منفی باتری وصل کنید و سردیگر آن را به کلید. و اطمینان حاصل نمایید که اتصالات به خوبی بسته شده اند. ( مطابق شکل)


ساخت آهن ربای الکتریکی

• کلید جریان را ببندید با این کار  جریان الکتریکی در طول سیم بر قرار می شود.

• در این هنگام چند عدد گیره کاغذ را به میخ نزدیک کنید چه اتفاقی می افتد؟

ساخت آهن ربای الکتریکی

• حال کلید جریان را باز کنید چه می بینید؟

به نظر شما چه نتیجه ای می توان گرفت؟

می دانیم در فضای اطراف سیم حامل جریات میدان مغناطیسی تولید می شود (قانون اورستد) هنگامی که سیم به دور میخ آهنی پیچیده می شود میدان مغناطیسی تولید شده در میخ اثر می کند و تولید یک میدان مغناطیسی بزرگی می کند مانند سیملوله با یک هسته آهنی . هر چه این هسته از مواد مغناطیسی قویتری(مانند نیکل و کبالت) باشد آهن ربای الکتریکی قدرت بیشتری خواهد داشت.عضویت در کانال رسمی پله آخر

لطفاً بر روی عکس زیر کلیک کنید

 


 

  لطفا جهت تهیه کتاب با شماره زیر تماس حاصل فرمایید 


  ارسال کتاب به کلیه نقاط ایران عزیز


66199781 - 021۱۲ آذر ۹۴ ، ۱۷:۵۹ ۰ نظر
مهرداد ساعی

چه مدت طول کشید نیل آرمسترانگ به ماه برسد؟

    3 روز؟
    6 روز؟
    13 روز؟
    18 ساعت؟


مأموریت فضایی آپولو 11 به فرماندهی نیل آرمسترانگ پس از پرتاب از زمین سه روز و سه ساعت و 49 دقیقه طول کشید تا به ماه برسد. با این حال، آرمسترانگ تا بیش از 6 ساعت پس از فرود فضاپیما گام بر روی ماه نگذاشت.

آپولو 11 در روز چهارشنبه 25 تیر سال 1348 پرتاب شد. پس از یک سفر سه روزه، در 29 تیر و در ساعت 04:17 (به وقت آمریکا) در قسمتی از ماه به نام دریای آرامش (Tranquility) فرود آمد. پس از انواع آزمون ها، مشاهدات و آماده سازی، نیل آرمسترانگ از مدول پیاده شد و به عنوان اولین انسان در ساعت 10:56:15 تاریخ 29 تیر 1348 اولین گام را بر روی سطح ماه برداشت.

اولین بازدید یک انسان از ماه کوتاه بود. سه فضانورد آپولو 11 در ساعت 01:54 روز 30 تیر پس از تنها 22 ساعت و 37 دقیقه توقف در محل فرود از روی ماه بلند شدند.

 

چه مدت طول می کشد به ایستگاه فضایی بین المللی برسیم؟


عضویت در کانال رسمی پله آخر

لطفاً بر روی عکس زیر کلیک کنید

 

  لطفا جهت تهیه کتاب با شماره زیر تماس حاصل فرمایید 


  ارسال کتاب به کلیه نقاط ایران عزیز


66199781 - 021


۱۲ آذر ۹۴ ، ۱۷:۵۳ ۰ نظر
مهرداد ساعی

چه مدت طول می کشد به ایستگاه فضایی بین المللی برسیم؟

    3 ساعت؟
    12 ساعت؟
    24 ساعت؟
     2 روز؟


ایستگاه فضایی بین المللی در حدود 200 مایلی (322 کیلومتری) بالای زمین قرار دارد. این بدان معنا است که اگر ما با سرعت 65 مایل بر ساعت (97 کیلومتر بر ساعت) مستقیم به هوا رانندگی کنیم، تنها سه ساعت طول می کشد تا به ایستگاه فضایی بین المللی برسیم. اما یک مشکل کوچک وجود دارد و آن این که ایستگاه فضایی بین المللی با سرعت  17500 مایل بر ساعت (28163.52 کیلومتر بر ساعت) به دور زمین می گردد.

برای فضانوردانی که از زمین با فضاپیما راهی فضا می شوند فقط هشت دقیقه طول می کشد تا به فضا برسند، اما رسیدن آنها به ایستگاه فضایی بین المللی به خاطر سرعت ایستگاه فضایی بین المللی مستلزم محاسبه پیوستن است. تعقیب کردن ایستگاه فضایی در مدار می تواند سه روز طول بکشد. در طول این مدت، خدمه کشتی فضایی نزدیک به 30 بار به دور زمین می گردند.

در سال 2013، فضانوردان روسی در مدت تنها 6 ساعت به ایستگاه فضایی بین المللی رسیدند که رکوردی محسوب می شد. خدمه در مدت تنها چهار دور گشتن به دور زمین (به جای بین 25 تا 30 گشتن) به ایستگاه رسیدند. فضاپیمای آنها از قزاقستان پرتاب شد و فضانوردان صعود خود را با زمان عبور ایستگاه فضایی بین المللی زمان بندی کردند.

از نوامبر سال 2000، ایستگاه فضایی بین المللی به صورت یک آزمایشگاه میکروجاذبه عمل کرده و خانه 6 دانشمند از سراسر جهان است که به طور چرخشی تغییر می کنند. بیش از 200 نفر از 15 کشور جهان تاکنون در آن جا مستقر شده اند. ساکنان ایستگاه فضایی بین المللی هر روز بین 15 و 16 طلوع و غروب خورشید را مشاهده می کنند.


چه مدت طول کشید نیل آرمسترانگ به ماه برسد؟

 

عضویت در کانال رسمی پله آخر

لطفاً بر روی عکس زیر کلیک کنید

 

  لطفا جهت تهیه کتاب با شماره زیر تماس حاصل فرمایید 


  ارسال کتاب به کلیه نقاط ایران عزیز


66199781 - 021


۱۲ آذر ۹۴ ، ۱۷:۴۸ ۰ نظر
مهرداد ساعی