برای رقابت کردن، فقط حواست به خودت باشه.

اگه به رقیبات نگاه کنی، چاله‌های زیر پات رو نمی‌بینی. اونوقت، شست پات می‌ره تو چشمت.