مهندس مهرداد ساعی مدرس علوم تیزهوشان و مشاور تحصیلی(09357506141)

۱۶ مطلب با موضوع «سوالات تیزهوشان کلاس چهارم» ثبت شده است

سوالات درس دهم کلاس چهارم

1- کدام یک جزو دستگاه دفع ادرار نمی باشد؟

الف) میزنای                                         ب) مثانه

ج) معده                                               د) کلیه

2- از کدام اندام در بدن فقط یک عدد وجود دارد؟

الف) شش                                            ب) کلیه

ج) مثانه                                                د) میزنای

3- کدام یک وظیفه ی خون نیست؟

الف) تبدیل غذا به ذره های بسیار کوچک       

ب) اکسیژن رسانی به سلول ها

ج) دور کردن دی اکسید کربن  از سلول ها

د) دفاع از بدن در برابر میکروب ها

4- کدام مورد، اکسیژن را به تمامی نقاط بدن می رساند؟

الف) شش                                            ب) نای

ج) خون                                               د) کیسه ی هوایی

5- قلب یک .............. تو خالی است.

الف) رگ                                              ب) ماهیچه

ج) پوست                                             د) استخوان

6- علت سرخی رنگ خون چیست؟

الف) پلاسما                                          ب) وجود سرخرگ ها

ج) گلبول های سفید                             د) گلبول های قرمز

7- سرخرگ ها  و سیاهرگ ها چگونه به یکدیگر متصل می شوند؟

الف) به وسیله ی  شش ها                    ب) به هم متصل نیستند

ج) به وسیله ی  قلب                             د) به وسیله ی  مویرگ ها

8- چرا تنفس با بینی بهتر از تنفس با دهان است؟

الف) چون بینی هوا را گرم می کند.

ب) چون بینی هوا را مرطوب می کند.

ج) چون بینی هوا را پاکیزه می کند.                

د) هر سه مورد درست است.

9- کدام اندام جزو دستگاه تنفس نیست؟

الف) نای                                              ب) کلیه

ج) بینی                                                د) کیسه هوایی

10- انسان بدون چه چیزی نمی تواند بیش از چند دقیقه زنده بماند؟

الف) غذا                                              ب) دی اکسید کربن

ج) خون                                               د) اکسیژن

11- شش ها در کجای بدن قرار دارند؟

الف) داخل قفسه ی سینه                      ب) داخل شکم

ج) پشت معده و روده ها                      د) نزدیک سطح بدن

12- قلب در هر دقیقه چند بار ضربان دارد؟

الف) حدود 75 بار                                ب) حدود 80 بار

ج) حدود 70 بار                                   د) حدود 65 بار

13- عضوی که ادرار در آن جمع می شود، چه نام دارد؟

الف) مثانه                                             ب) کلیه

ج) میزنای                                            د) روده ی بزرگبرای پاسخ به سوالات فوق به قسمت نظر مراجعه فرمایید.


با تشکر مهندس ساعی

موفق و پیروز باشید.

دانلود رایگان کتاب علوم ششم تیزهوشان به زبان ساده

۰۲ اسفند ۹۴ ، ۱۰:۵۱ ۰ نظر
مهرداد ساعی

سوالات درس نهم کلاس چهارم

1- کدام بخش از سلول، فرمانده ای سلول را به عهده دارد؟

الف) غشا                                              ب) سیتوپلاسم

ج) هسته                                               د) دیواره ی سلولی

2- در زمان تقسیم سلولی، ابتدا کدام قسمت از سلول تقسیم می شود؟

الف) پوسته                                          ب) هسته

ج) سیتوپلاسم                                      د) همه ی اجزای سلول

3- در کدام بخش از دستگاه گوارش، جذب اصلی اتفاق می افتد؟

الف) مری                                             ب) معده

ج) روده ی باریک                                د) روده ی بزرگ

4- گوارش شیمیایی غذا توسط کدام بخش انجام می گیرد؟

الف) بزاق                                            ب) شیره ی لوزالمعده و صفرا

ج) شیره ی معده                                  د) همه ی موارد

5- پوششی که سلول را در بر گرفته است، چه نام دارد؟

الف) هسته                                            ب) غشا

ج) سیتوپلاسم                                      د) غذا

6- رشد و تقسیم اغلب سلول ها تا چه زمانی در بدن ادامه دارد؟

الف) جوانی                                          ب) کودکی

ج) پیری                                               د) تمام عمر

7- رشد بدن انسان به سبب چیست؟

الف) تقسیم سلول                                ب) تغذیه

ج) بزرگ شدن سلول                          د) ) بزرگ شدن، تقسیم سلول

8- برای دیدن سلول ها از کدام وسیله می توان استفاده کرد؟

الف) چشم                                            ب) میکروسکوپ

ج) ذره بین                                           د) دوربین شکاری

9- مایع غلیظی که سلول را فرا گرفته است چه نام دارد؟

الف) پوسته                                          ب) هسته

ج) سیتوپلاسم                                      د) آب

10- شکل هر سلول متناسب است با ................ آن است.

الف) نوع کار                                        ب) رشد

ج) تقسیم                                             د) میزان فعالیت

11- فرمانده ی سلول کدام بخش است؟

الف) هسته                                            ب) سیتوپلاسم

ج) پوسته                                             د) همه ی موارد

12- کدام یک از سلول های زیر طول بیشتری دارد؟

الف) عصبی                                           ب) چربی

ج) ماهیچه ای                                       د) استخوانی

13- واحد ساختمانی بدن انسان چیست؟

الف) سلول                                           ب) استخوان

ج) گلبول                                             د) سیتوپلاسم

14- کدام یک از سلول های زیر به جذب غذا کمک می کنند؟

الف) روده                                            ب) عصب

ج) ماهیچه                                            د) استخوان

15- کدام یک از موارد زیر در ساختمان سلول وجود ندارد؟

الف) هسته                                            ب) پوسته

ج) گوشته                                            د) سیتوپلاسم

16- اگر یک سلول 4 بار تقسیم شود، چند سلول حاصل خواهد شد؟

الف) 4                                                 ب) 6

ج) 8                                                    د) 16

17- گوارش غذا از کجا آغاز می شود؟

الف) دهان                                            ب) مری

ج) معده                                               د) روده ی باریک

18- کدام اندام زیر نقش مهمی در گوارش غذا ندارد؟

الف) دهان                                            ب) مری

ج) معده                                               د) روده ی باریک

19- نقش دهان در گوارش غذا چیست؟

الف) خرد کردن غذا                            ب) کمک به گوارش

ج) نرم کردن غذا                                 د) هر سه مورد


برای پاسخ به سوالات فوق به قسمت نظر مراجعه فرمایید.


با تشکر مهندس ساعی

موفق و پیروز باشید.

دانلود رایگان کتاب علوم ششم تیزهوشان به زبان ساده

۰۲ اسفند ۹۴ ، ۰۸:۳۹ ۰ نظر
مهرداد ساعی

سوالات درس هشتم کلاس چهارم

1- ........... به دور زمین می چرخد.

الف) مریخ                                ب) عطارد

ج) زحل                                   د) ماه  

2- در کدام زمان، ماه نور بیشتری به زمین بازتابش می کند؟

الف) آخر هفته ی اول               ب) آخر هفته ی دوم

ج) آخر هفته ی سوم                د) آخر هفته ی چهارم 

3- در اطراف کدام سیاره حلقه های زیبایی وجود دارد؟

الف) زهره                                ب) تیر

ج) بهرام                                  د) کیوان         

4- کدام سیاره گرمتر است؟

الف) بهرام                               ب) زمین

ج) ناهید                                   د) مشتری       

5- اگر زمین به دور خورشید نمیچرخید:

الف) سال به وجود نمی آمد.                

ب) همیشه یک طرف زمین روز بود.

ج) شبانه روز به وجود نمی آمد.                      

د) ماه دیگر دیده نمی شد.      

6- مدت زمان یک سال در کدام سیاره بیشتر است؟

الف) زحل                                ب) مریخ

ج) زمین                                   د) زهره          

7- کدام  گزینه به ترتیب گرم ترین و سردترین سیاره ی منظومه ی شمسی است؟

الف) زحل، نپتون                      ب) عطارد، مریخ

ج) زمین، مریخ                         د) عطارد، نپتون          

8- کدام دسته از سیاره ها به زمین نزدیکترند؟

الف) زهره، اورانوس                ب) زهره، مریخ

ج) زهره، عطارد                       د) عطارد، مریخ           

9- کدام یک از سیاره های زیر از جنس گاز است؟

الف) مشتری                            ب) مریخ

ج) زحل                                   د) موارد الف و ب       

10- کدام یک از سیاره های زیر از دور به شکل کره ی آبی و سفید زیبایی دیده می شود؟

الف) زحل                                ب) زهره

ج) زمین                                   د) نپتون          

11- دانشمندان برای این که بتوانند سطح ماه را به خوبی ببینند، از چه وسیله ای استفاده می کنند؟

الف) میکروسکوپ                   ب) پریسکوپ

ج) تلسکوپ                             د) زیبابین       

12- بزرگترین سیاره ی منظومه ی شمسی چه نام دارد؟

الف) مشتری                            ب) زحل

ج) زمین                                   د) عطارد         

13- در اثر چرخش زمین به دور خودش چه چیزی پدید می آید؟

الف) فصل                                ب) شب و روز

ج) ماه                                      د) سال

14- در اثر چرخش زمین به دور خورشید چه چیزی پدید می آید؟

الف) ماه                                   ب) شب و روز

ج) چهار فصل                           د) چهار هفته   

15- مدت زمان چرخش ماه به دور زمین چقدر است؟

الف) یک شبانه روز                  ب) چهار هفته

ج) یک روز                              د) چهار فصل  

16- چرا هر سیاره ها از خورشید دورتر می شوند، زمان گردش آن ها به دور خورشید بیشتر می شود؟

الف) چون سردتر می شوند.               

ب) چون مدارشان طولانی تر می شود.

ج) چون سریع تر می چرخند.             

د) چون مدارشان کوتاه تر می شود.    

17- نام دیگر دو سیاره ی زهره و عطارد چیست؟

الف) تیر، کیوان                         ب) تیر، ناهید

ج) ناهید، تیر                            د) ناهید، بهرام

18- کوچک ترین سیاره ی منظومه ی شمسی کدام است؟

الف) عطارد                              ب) زمین

ج) مشتری                               د) مریخ          

19- ماده ی سازنده ی کدام یک با بقیه متفاوت است؟

الف) زهره                                ب) زمین

ج) مشتری                               د) مریخ          

20- اگر زمین به دور خود نمی چرخید کدام یک از پدیده های زیر به وجود نمی آمد؟

الف) فصل                                ب) شب و روز

ج) خورشید گرفتگی                د) ماه گرفتگی

21- اورانوس بین کدام دو سیاره دیده می شود؟

الف) عطارد - زمین                  ب) مریخ - زحل

ج) زحل - نپتون                       د) مشتری - زحل       

22- اگر قرار باشد موجودات زمین به سایر سیاره ها سفر کنند، کدام سیاره را برای زندگی انتخاب می کنند؟

الف) عطارد                              ب) مریخ

ج) مشتری                               د) اورانوس     

23- کدام سیاره در آسمان به ترتیب از راست به چپ آبی و قرمز دیده می شوند؟

الف) زمین - مریخ                   ب) اورانوس - زمین

ج) زمین - اورانوس                 د) مریخ - زمین


برای پاسخ به سوالات فوق به قسمت نظر مراجعه فرمایید.


با تشکر مهندس ساعی

موفق و پیروز باشید.

دانلود رایگان کتاب علوم ششم تیزهوشان به زبان ساده

۱۱ بهمن ۹۴ ، ۱۰:۵۵ ۰ نظر
مهرداد ساعی

سوالات درس هفتم کلاس چهارم

 1- در کدام قسمت آهن ربا خاصیت مغناطیسی بیشتر است؟

الف) قطب شمال                                              ب) وسط

ج) قطب جنوب                                                د) دو سر آهن ربا

2- از میان اجسام زیر کدام یک را آهن ربا می رباید؟

الف) شیشه                                                       ب) سوزن

ج) سکه                                                            د) چوب

3- آهن ربای الکتریکی در کدام یک از وسایل زیر به کار برده شده است؟

الف) ظرف مسی                                               ب) اجاق گاز

ج) تلفن                                                            د) دوچرخه

4- کدام قطب های آهن ربا یکدیگر را می ربایند؟

الف) جنوب و شمال                                         ب) شمال و شمال

ج) جنوب و جنوب                                           د) موارد ب و ج

5- در کدام یک از موارد زیر آهن ربای الکتریکی استفاده نشده است؟

الف) زنگ اخبار                                               ب) رادیو

ج) اتو                                                              د) تلگراف

6- کدام گزینه صحیح نیست؟

الف) در آهن ربا دو قطب هم نام یکدیگر را می رانند و از هم دور می شوند.

ب) با استفاده از روش الکتریکی می توان آهن ربا ساخت.

ج) در زندگی روزمره آهن ربا نقشی ندارد.                                                    

د) از قطب نما خلبان ها، ناخداها و کوهنوردان برای ناوبری در کشتی و هواپیما استفاده می کنند.

7- خاصیت آهن ربایی در برابر کدام دسته از عوامل زیر آسیب می بیند؟

الف) نور - گرما - گذشت زمان                       ب) ضربه - گذشت زمان - گرما

ج) ضربه - نور - گرما                                     د) سرما - گرما - نور

8- کدام گزینه ی زیر خود یک آهن ربای طبیعی بسیار عظیم است؟

الف) معادن آهن                                              ب) آهن ربای فولادی

ج) سنگ مغناطیسی آهن                                  د) کره ی زمین

9- اگر یک آهن ربا را گرم کنیم، خاصیت آهن ربایی ............. می شود.

الف) افزایش می یابد.                                      ب) کاهش می یابد.

ج) تغییر نمی کند.                                            د) ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد.

10- کدام یک از اجسام زیر، جذب آهن ربا می شود؟

الف) سکه ی آهنی                                           ب) سکه ی مسی

ج) سکه ی طلایی                                             د) سکه ی آلومینیومی

11- قطب جنوب آهن ربا را با کدام یک نشان می دهند؟

الف) S                                                              ب) E

ج) N                                                                د) W

12- کدام یک نمی تواند خاصیت آهن ربایی پیدا کند؟

الف) گیره ی کاغذ فلزی                                  ب) میله ی آلومینیومی

ج) میخ آهنی                                                    د) سوزن خیاطی

13- کدام یک نادرست است؟

الف) هر آهن ربا دو قطب دارد.                                  

ب) هر فلزی جذب آهن ربا نمی شود.

ج) آهن ربا وسایل آهنی را جذب می کند.      

د) قطب های همنام آهن ربای نعلی، همدیگر را جذب می کنند.

14- کدام یک جذب قطب جنوب آهن ربا نمی شود؟

الف) میخ آهنی                                                 ب) قطب جنوب آهن ربای دیگر

ج) وزنه ی آهنی                                               د) قطب شمال آهن ربای دیگر

15- کدام یک جذب آهن ربا نمی شود؟

الف) میخ آهنی                                                 ب) پلاستیک

ج) سوزن ته گرد آهنی                                     د) سنجاق فلزی فولادی

16- در آهن ربای الکتریکی،  هر چه میخ بلندتر و از جنس فولاد باشد، آهن ربای قوی تری خواهیم داشت.(درست است یا نادرست)

17- برای آهن ربا کردن یک میخ، باید آن را در دو جهت روی آهن ربا بمالیم.(درست است یا نادرست)

 

برای پاسخ به سوالات فوق به قسمت نظر مراجعه فرمایید.


با تشکر مهندس ساعی

موفق و پیروز باشید.

۲۰ دی ۹۴ ، ۱۵:۰۵ ۱ نظر
مهرداد ساعی

سوالات درس ششم کلاس چهارم

1- محل تشکیل کدام سنگ نمی تواند در زیر زمین باشد؟

الف) گرانیت                                              ب) مرمر                     

ج) گابرو                                                    د) بازالت         

2- کدام سنگ ها بلورهای درشت دارند؟

الف) بازالت                                               ب) گابرو                    

ج) ریولیت                                                د) مورد 1 و3  

3- مهم ترین ویژگی های سنگ های رسوبی چیست؟

الف) سخت و محکم بودن                          ب) لایه لایه بودن                    

ج) داشتن بلورهای درشت                         د) تحمل گرما و فشار زیاد      

4- کدام یک از سنگ های زیر در اثر گرما و فشار در اعماق زمین تشکیل می شود؟

الف) آذرین                                              ب) رسوبی                  

ج) دگرگونی                                            د) رسوبی و دگرگونی

5- تبدیل شدن خشت به آجر، بیشتر شبیه تشکیل کدام نوع سنگ است؟

الف) آذرین                                            ب) رسوبی                  

ج) دگرگونی                                           د) رسوبی و دگرگونی

6- سنگ مرمر، از دگرگونی چه سنگی به وجود می آید؟

الف) سنگ گچ                                        ب) سنگ آهک                      

ج) سنگ نمک                                        د) ماسه سنگ

7- سنگ های ............... حتماً لایه لایه اند.

الف) آذرین                                            ب) رسوبی                  

ج) دگرگونی                                          د) هیچکدام     

8- اگر مواد مذاب زیر پوسته ی زمین سرد شوند، چه نوع سنگی را به وجود می آورند؟

الف) آذرین                                             ب) رسوبی                  

ج) دگرگونی                                            د) رسوبی و دگرگونی

9- محل تشکیل سنگ های رسوبی کجاست؟

الف) بالای کوه ها                                     ب) دامنه ی کوه                      

ج) داخل دریا و دریاچه ها                         د) داخل رودخانه ها و چشمه ها

10- در سنگ های رسوبی، لایه های بالاتر ............... هستند و لایه های پایین تر ............... هستند.

الف) جدیدتر - قدیمی تر                          ب) قدیمی تر - جدیدتر                     

ج) روشن تر- تیره تر                                 د) تیره تر - روشن تر


برای پاسخ به سوالات فوق به قسمت نظر مراجعه فرمایید.


با تشکر مهندس ساعی

موفق و پیروز باشید.

۱۳ دی ۹۴ ، ۱۱:۲۳ ۲ نظر
مهرداد ساعی

سوالات درس پنجم کلاس چهارم

1- وسیله ی اندازه گیری دما، ............. نام دارد.

2- به موادی که گرما را عبور می دهند، ............. می گویند.

3- فلزات گرما را بسیار ............. (بد - خوب) منتقل می کنند.

4- گرم کردن ماده موجب کاهش دما می شود.(درست است یا نادرست)

5- فلاکس فقط برای نگه داشتن مایعات گرم قابل استفاده است. (درست است یا نادرست)

 6- برای اندازه گیری دما از چه واحدی استفاده می شود؟

الف) کیلوگرم                                         ب) لیتر

ج) درجه ی سلسیوس                            د) سانتی متر

7- یک قاشق فلزی، یک قاشق چوبی و یک قاشق پلاستیکی را در آب داف می گذاریم، بعد از 15 ثانیه کدام قاشق از همه داغ تر به نظر خواهد رسید؟

الف) قاشق فلزی                                    ب) قاشق چوبی

ج) قاشق پلاستیکی                                د) هر سه قاشق به یک اندازه داغ هستند.

8- کدام یک رسانای بهتری است؟

الف) پشم                                              ب) هوا

ج) آلومینیم                                            د) شیشه

9- جسمی گرم تر است که  ............. داشته باشد.

الف) جرم بیشتری                                ب) دمای بیشتری

ج) حجم بیشتری                                  د) رنگ تیره

10- کدام ماده رسانای ضعیف تر برای گرما است؟

الف) آهن                                             ب) هوا

ج) شیشه                                              د) آب

11- هر جسم تیره، میزان جذب گرمای ............. و میزان تابش گرمایی ............. دارد.

الف) کمتر- کمتر                                 ب) بیشتر - بیشتر

ج) کمتر - بیشتر                                  د) بیشتر - کمتر

12- چرا دسته ی یک قابلمه را از جنس چوب و بدنه ی آن را از فلز انتخاب می کنند؟

الف) چوب رسانای گرما نیست ولی بدنه، فلزی است و رسانای گرماست.     

ب) هر دو نارسانای گرما هستند.

ج) هر دو رسانای گرما هستند.                       

د) چوب رسانای گرما و بدنه ی فلزی نارسانای گرماست.

13- کدام یک در اثر حرارت زودتر گرم می شود؟

الف) خط کش چوبی                            ب) خط کش فلزی

ج) خط کش پلاستیکی                         د) خط کش ژله ای

14- کدام یک گرما را زودتر از دست می دهند؟

الف) لیوان شیشه ای                             ب) لیوان کاغذی

ج) لیوان فلزی                                     د) لیوان پلاستیکی


برای پاسخ به سوالات فوق به قسمت نظر مراجعه فرمایید.


با تشکر مهندس ساعی

موفق و پیروز باشید.

۰۶ دی ۹۴ ، ۱۱:۰۴ ۱ نظر
مهرداد ساعی

سوالات درس سوم کلاس چهارم

الف) جاهای خالی را با کلمه‌های مناسب پر کنید.

1- به انرژی صدا، انرژی ............. نیز می­ گویند.

2- از انرژی ............. ، برای پختن غذا استفاده می­ شود.

3- از انرژی خورشید و انرژی آب جاری، برای تولید ............. استفاده می­ شود.

4- برای ذوب فلزات، به انرژی  ............. نیاز است.

5- بزرگ‌ترین منبع انرژی ............. است.

6- صدای هواپیما، انرژی ............. دارد.

 

ب) به پرسش­ های زیر پاسخ دهید.

1- انرژی چیست؟

2- دو مورد از کاربردهای انرژی گرمایی را بنویسید.

3- هرگاه احساس سرما می­ کنید، دست­هایتان را به هم می ­مالید تا گرمتان شود. در این مواقع، چه تبدیل انرژی­ هایی صورت می­ گیرد؟

4- شیپور دارای چه انرژی می‌باشد؟

5- کدام منابع انرژی، هوا را آلوده می­ کنند؟

6- معلم عرشیا روی تابلوی کلاس نوشته است: دود یعنی هدر رفتن انرژی.
فکر می­ کنید معنی جمله­ ی بالا چیست؟

 

ج) گزینه­ ی درست را انتخاب کنید:

1- ذوب کدام یک، به انرژی بیشتری نیاز دارد؟

الف) یخ                                          ب) آهن                                  

ج) شکلات                                      د) کره

 2- از کدام منبع انرژی، برق تولید می­ شود؟

الف) خورشید                                 ب) باد                        

ج) آب جاری                                 د) هر سه

3- وقتی هواپیما در ارتفاع پایین حرکت می­ کند، شیشه­ ی پنجره ­ها می­ لرزد. در این حالت چه تبدیل انرژی­ ای صورت می­ گیرد؟

الف) صوتی به حرکتی                    ب) حرکتی به صوتی                           

ج) صوتی به گرمایی                       د) گرمایی به حرکتی

4- هنگام برخورد یک توپ با زمین، مقداری از انرژی ............. آن به گرما تبدیل می­ شود.

الف) شیمیایی                                 ب) الکتریکی                          

ج) حرکتی                                      د) صوتی

5- از نور خورشید چه نوع انرژی­ هایی می­ توان گرفت؟

الف) نورانی                                   ب) گرمایی                             

ج) الکتریکی                                  د) همه­ موارد

6- در یک تکه چوب، کدام صورت انرژی وجود دارد؟

الف) شیمیایی                                 ب) گرمایی                             

ج) الکتریکی                                  د) حرکتی

 برای پاسخ به سوالات فوق به قسمت نظر مراجعه فرمایید.                                                    با تشکر مهندس ساعی

                                                    موفق و پیروز باشید.

۱۳ آذر ۹۴ ، ۲۳:۱۱ ۱ نظر
مهرداد ساعی

ساخت آهن ربای الکتریکی

آهن ربای الکتریکی نوعی از آهن ربا است که میدان مغناطیسی توسط جریان الکترکی تولید می شود (قانون اورستد) و به محض این که جریان قطع شود خاصیت آهن ربایی از بین می رود.
در این جا می خواهیم شما را با ساخت یک آهن ربای الکتریکی آشنا کنیم.

وسایل لازم :
سیم نازک
یک عدد میخ بلند
دو عدد باتری 5/1 ولت
کلید قصع و وصل جریان DC (این وسیله را می توانید از اسباب بازی فروشی ها یا لوازم الکتریکی خریداری کنید)
چند عدد گیره کاغذی
 
مراحل آزمایش

• ابتدا سیم نازک را به دور میخ محکم و به تعداد دور های زیاد بپیچید

• قطب مثبت یک باتری را به قطب منفی باتری دیگر به صورت سری به متصل کنید و یک سر آن را به کلید وصل کنید

• یک سر سیم که به دور میخ پیچیده شده است به قطب منفی باتری وصل کنید و سردیگر آن را به کلید. و اطمینان حاصل نمایید که اتصالات به خوبی بسته شده اند. ( مطابق شکل)


ساخت آهن ربای الکتریکی

• کلید جریان را ببندید با این کار  جریان الکتریکی در طول سیم بر قرار می شود.

• در این هنگام چند عدد گیره کاغذ را به میخ نزدیک کنید چه اتفاقی می افتد؟

ساخت آهن ربای الکتریکی

• حال کلید جریان را باز کنید چه می بینید؟

به نظر شما چه نتیجه ای می توان گرفت؟

می دانیم در فضای اطراف سیم حامل جریات میدان مغناطیسی تولید می شود (قانون اورستد) هنگامی که سیم به دور میخ آهنی پیچیده می شود میدان مغناطیسی تولید شده در میخ اثر می کند و تولید یک میدان مغناطیسی بزرگی می کند مانند سیملوله با یک هسته آهنی . هر چه این هسته از مواد مغناطیسی قویتری(مانند نیکل و کبالت) باشد آهن ربای الکتریکی قدرت بیشتری خواهد داشت.عضویت در کانال رسمی پله آخر

لطفاً بر روی عکس زیر کلیک کنید

 


 

  لطفا جهت تهیه کتاب با شماره زیر تماس حاصل فرمایید 


  ارسال کتاب به کلیه نقاط ایران عزیز


66199781 - 021۱۲ آذر ۹۴ ، ۱۷:۵۹ ۰ نظر
مهرداد ساعی

چه مدت طول کشید نیل آرمسترانگ به ماه برسد؟

    3 روز؟
    6 روز؟
    13 روز؟
    18 ساعت؟


مأموریت فضایی آپولو 11 به فرماندهی نیل آرمسترانگ پس از پرتاب از زمین سه روز و سه ساعت و 49 دقیقه طول کشید تا به ماه برسد. با این حال، آرمسترانگ تا بیش از 6 ساعت پس از فرود فضاپیما گام بر روی ماه نگذاشت.

آپولو 11 در روز چهارشنبه 25 تیر سال 1348 پرتاب شد. پس از یک سفر سه روزه، در 29 تیر و در ساعت 04:17 (به وقت آمریکا) در قسمتی از ماه به نام دریای آرامش (Tranquility) فرود آمد. پس از انواع آزمون ها، مشاهدات و آماده سازی، نیل آرمسترانگ از مدول پیاده شد و به عنوان اولین انسان در ساعت 10:56:15 تاریخ 29 تیر 1348 اولین گام را بر روی سطح ماه برداشت.

اولین بازدید یک انسان از ماه کوتاه بود. سه فضانورد آپولو 11 در ساعت 01:54 روز 30 تیر پس از تنها 22 ساعت و 37 دقیقه توقف در محل فرود از روی ماه بلند شدند.

 

چه مدت طول می کشد به ایستگاه فضایی بین المللی برسیم؟


عضویت در کانال رسمی پله آخر

لطفاً بر روی عکس زیر کلیک کنید

 

  لطفا جهت تهیه کتاب با شماره زیر تماس حاصل فرمایید 


  ارسال کتاب به کلیه نقاط ایران عزیز


66199781 - 021


۱۲ آذر ۹۴ ، ۱۷:۵۳ ۰ نظر
مهرداد ساعی

چه مدت طول می کشد به ایستگاه فضایی بین المللی برسیم؟

    3 ساعت؟
    12 ساعت؟
    24 ساعت؟
     2 روز؟


ایستگاه فضایی بین المللی در حدود 200 مایلی (322 کیلومتری) بالای زمین قرار دارد. این بدان معنا است که اگر ما با سرعت 65 مایل بر ساعت (97 کیلومتر بر ساعت) مستقیم به هوا رانندگی کنیم، تنها سه ساعت طول می کشد تا به ایستگاه فضایی بین المللی برسیم. اما یک مشکل کوچک وجود دارد و آن این که ایستگاه فضایی بین المللی با سرعت  17500 مایل بر ساعت (28163.52 کیلومتر بر ساعت) به دور زمین می گردد.

برای فضانوردانی که از زمین با فضاپیما راهی فضا می شوند فقط هشت دقیقه طول می کشد تا به فضا برسند، اما رسیدن آنها به ایستگاه فضایی بین المللی به خاطر سرعت ایستگاه فضایی بین المللی مستلزم محاسبه پیوستن است. تعقیب کردن ایستگاه فضایی در مدار می تواند سه روز طول بکشد. در طول این مدت، خدمه کشتی فضایی نزدیک به 30 بار به دور زمین می گردند.

در سال 2013، فضانوردان روسی در مدت تنها 6 ساعت به ایستگاه فضایی بین المللی رسیدند که رکوردی محسوب می شد. خدمه در مدت تنها چهار دور گشتن به دور زمین (به جای بین 25 تا 30 گشتن) به ایستگاه رسیدند. فضاپیمای آنها از قزاقستان پرتاب شد و فضانوردان صعود خود را با زمان عبور ایستگاه فضایی بین المللی زمان بندی کردند.

از نوامبر سال 2000، ایستگاه فضایی بین المللی به صورت یک آزمایشگاه میکروجاذبه عمل کرده و خانه 6 دانشمند از سراسر جهان است که به طور چرخشی تغییر می کنند. بیش از 200 نفر از 15 کشور جهان تاکنون در آن جا مستقر شده اند. ساکنان ایستگاه فضایی بین المللی هر روز بین 15 و 16 طلوع و غروب خورشید را مشاهده می کنند.


چه مدت طول کشید نیل آرمسترانگ به ماه برسد؟

 

عضویت در کانال رسمی پله آخر

لطفاً بر روی عکس زیر کلیک کنید

 

  لطفا جهت تهیه کتاب با شماره زیر تماس حاصل فرمایید 


  ارسال کتاب به کلیه نقاط ایران عزیز


66199781 - 021


۱۲ آذر ۹۴ ، ۱۷:۴۸ ۰ نظر
مهرداد ساعی