102- فلز آهن در کدام‌یک از موارد زیر سریع‌تر زنگ می‌زند؟

1) الکل                                                                                    2) آب‌نمک

3) آب خالص                                                                  4) هوای خشک

103- کدام‌یک از موارد زیر از آلیاژهای مس به حساب نمی‌آید؟

1) برنز                                     2) مفرغ                          3) فولاد                          4) ورشو

104- در کدام مورد آهن بیشتر زنگ می‌زند؟(اندازۀ ظرف‌ها برابر است)

1) درون ظرف در بسته‌ای که در فشار معمولی که مقدار گاز نیتروژن آن 8 برابر اکسیژن می‌باشد.           

2) در ظرف در بسته‌ای که در آن شمعی برای مدتی سوخته باشد.

3) در درون آبی که روی آن را لایه‌ای از روغن پوشانده است.

4) در ظرف در باز که در آن شمعی در حال سوختن است.

105- کدام‌یک از فلزات زیر خطر زیادی برای انسان ندارد؟

1) جیوه                                                2) سرب                          3) مس                           4) اورانیوم

106- فلزی مایع و نافلزی که جریان برق را از خود عبور می‌دهد به ترتیب کدام است؟

1) سدیم، گوگرد                                                              2) جیوه، گوگرد    

3) برم، گرافیت                                                                4) جیوه، گرافیت

107- در کدام‌یک از واکنش‌های زیر گاز قابل اشتعال به دست می‌آید؟(تیزهوشان-92)

1) اثر جوهر نمک بر روی پوستۀ تخم‌مرغ

2) اثر یک باز بر یک اسید

3) اثر جوهر نمک بر فلز                                        

4) اثر جوش‌شیرین بر سرکه

108- با مخلوط کردن .........؛ و .......... حباب به وجود نمی‌آید.

1) آب مقطر - سنگ مرمر                                                  2) جوهر نمک - وایتکس

3) سرکه - پوسته‌ی تخم‌مرغ                                               4) سرکه - سنگ مرمر

109-کدام اسید PH بالاتری دارد؟

1) جوهر لیمو                                                                 2) جوهر نمک

3) جوهر گوگرد                                                               4) جوهر شوره

110- کدام‌یک از موارد زیر خاصیت اسیدی ندارد؟

1) آب گوجه‌فرنگی                                                           2) آب انگور

3) مایعی که از پوست پرتقال خارج می‌شود.                             4 قرص ویتامین (ث)

111- کدام گزینه در مورد اسیدها صحیح است؟

1) وقتی مادۀ ترش‌مزه‌ است احتمالاً خاصیت اسید دارد.

2) خمیردندان خاصیت اسیدی دارد.

3) در طبیعت تنها گیاهان قادر به ساختن مواد اسیدی و بازی هستند.

4) گروه اسیدهای خوراکی، ‌‌ PH کمتری از گروه صنعتی دارند.

112- تعداد حباب‌های خارج‌شده از انداختن سنگ مرمر در کدام محلول کمتر است؟

1) باران اسیدی                                                               2) سرکه      

 3) آب                                                                         4) جوهر نمک

113- کدام‌یک از گزینه‌ها در مورد اسید و باز به‌درستی بیان‌شده است؟

1) خمیردندان خاصیت اسیدی دارد.

2) PH اسیدهای خوراکی از اسیدهای صنعتی بیشتر است.

3) با توجه به وجود میوه‌های ترش، فقط گیاهان می‌توانند اسیدهای آلی تولید کنند.

4) فنل فتالئن، شناساگر اختصاصی اسیدها است.

114- کدام‌یک از اسیدهای زیر در بدن انسان تولید می‌شود؟

1) جوهر شوره                            2) جوهر نمک                  3) جوهر لیمو                   4) جوهر گوگرد

115- کدام‌یک از اسیدهای زیر تفاوت بیشتری با بقیه دارد؟

1) آب‌غوره                                                                     2) آب‌لیمو          

3) جوهر لیمو                                                                 4) جوهر نمک

116- کدام ترکیب زیر را می‌توان در فضای بسته استفاده نمود؟

1) آب‌ژاول                                                                     2) آب‌اکسیژنه      

3) گاز کلر                                                                     4) جوهر نمک

117- از ترکیب کدام دو مادۀ زیر با یکدیگر نمکی به دست می‌آید که کاملاً خنثی است؟

1) اسید قوی و باز ضعیف                                                   2) باز و آب

3) اسید و آب                                                                 4) اسید قوی و باز قوی

118- کدام‌یک از گزینه‌های زیر جزو اسیدهای آلی نمی‌باشد؟

1) اسیدسیتریک (جوهر لیمو)                                             2) اسید استیک (سرکه)  

3) اسید نیتریک (جوهر شوره)                                             4) اسیدلاکتیک (شیر‌ترش)

119- محلول داریم با پی‌اچ مساوی 5، با اضافه کردن کدام مادۀ زیر پی‌اچ این محلول به عدد 2 می‌رسد؟

1) سرکه                                                                       2) نمک طعام

3) جوهر نمک                                                                4) آب‌ژاول

120- کدام تغییر رنگ نشان‌دهندۀ تغییر شیمیایی نیست؟

1) قرمز شدن آهن پس از زنگ زدن 

2) بی‌رنگ شدن پتاسیم پرمنگنات به‌وسیلۀ آب‌اکسیژنه

3) قرمز شدن آهن براثر گداخته‌شدن

4) بی‌رنگ شدن خمیرکاغذ

121- سامان و ساسان مادۀ (الف) و (ب) را با شناساگر پی‌اچ اندازه گرفتند و مقادیر این آزمایش به ترتیب 6 و 8 به دست آوردند، دو مادۀ (الف) و (ب) چه موادی هستند؟

1) باز ضعیف، اسید ضعیف                                                 2) اسید ضعیف، باز ضعیف

3) اسید قوی، باز قوی                                                       4) باز قوی، اسید قوی

122- ویژگی مشترک اسیدهای معدنی چیست؟

1) داشتن H (هیدروژن)                                                    2) داشتن C(کربن)           

3) داشتن O(اکسیژن)                                                       4) داشتن OH(اکسیژن هیدروژن)

123- از حل شدن کدام مادۀ زیر در آب محلولی به دست می‌آید که پی‌اچ آن بالاتر از 7 است؟

1) اکسید آهن                                                                2) اکسید گوگرد   

3) اکسید کربن                                                               4) اکسید نیتروژن

124- در 3 لولۀ آزمایش A و B و C به ترتیب محلول آمونیاک، جوهر نمک و سرکه می‌ریزیم. به لولۀ A فنل فتالئین، به لولۀ B محلول لیتموس و به لولۀ C برموتیمول آبی اضافه می‌کنیم. تغییر رنگ‌های مشاهده‌شده به ترتیب برای لوله‌های A و B و C کدم‌اند؟(تیزهوشان -92)

1) ارغوانی - قرمز - زرد                                                     2) ارغوانی - قرمز - آبی

3) بی‌رنگ - قرمز - سبز                                                    4) بی‌رنگ - آبی - زرد

125- بهترین راه تشخیص اسیدهای صنعتی مثل جوهر نمک، کدام مورد است؟

1) آن را بچشیم                                                              2) داخل آن‌ها آهن بیندازیم.

3) آن‌ها را بو کنیم.                                                                      4) از کاغذ PH استفاده کنیم.

126- معرف اختصاصی بازها کدام است؟

1) کاغذ تورنسل قرمز                                                        2) کاغذ تورنسل آبی

3) برتیمول بلو                                                                4) فنل فتالئین

127- کدام گزینه صحیح است؟

1) هر چه بازی قوی‌تر باشد، پی‌اچ آن با عدد 7 فاصلۀ بیشتری دارد.

2) هر چه اسیدی قوی‌تر باشد، پی‌اچ آن با عدد صفر فاصلۀ بیشتری دارد.

3) هر چه بازی ضعیف‌تر باشد، پی‌اچ آن با عدد 7 فاصلۀ بیشتری دارد.

4) هر چه اسیدی ضعیف‌تر باشد، پی‌اچ آن با عدد صفر فاصلۀ کمتری دارد.

 

128- یکی از شناساگرها کاغذ لیتموس است که در محیط اسیدی به رنگ قرمز و اگر محیط بازی به رنگ آبی درمی‌آید. با توجه به این مطلب کدام‌یک از موارد زیر کاغذ لیتموس را به رنگ آبی در می‌آورد؟

1) آب                                     2) نوشابۀ گازدار              3) آب‌پرتقال                      4) شیر منیزی (شربت معده)

129- یکی از علت‌های عمدۀ ایجاد باران‌های اسیدی این است که:

1) گازهای حاصل از دستگاه‌های تهویه و یخچال وارد جو می‌شود.

2) گازهای حاصل از سوختن زغال‌سنگ، نفت در آب موجود در جو حل می‌شود.

3) اسید‌ آزمایشگاه‌های شیمی بخار شده و به هوا می‌رود.

4) زباله‌های اسیدی کارخانه‌های شیمیایی، به رودخانه‌ها ریخته شود.

130- هر چه اسید .......... باشد پی‌اچ آن به عدد .......... نزدیک‌تر است.

1) ضعیف‌تر - صفر                                                           2) قوی‌تر - 7      

3) ضعیف‌تر - 3                                                              4) قوی‌تر - صفر

131- با فنل فتالئین کدام‌یک از موارد زیر را نمی‌توان تشخیص داد؟

1) جوهر نمک از محلول آب و پودر لباس‌شویی                         2) آمونیاک از آب مقطر

3) سرکه از آب مقطر                                                        4) سرکه از جوش‌شیرین

132- چرا ورود فاضلاب کارخانه‌ها به رودخانه‌ها و مزارع و ... آسیب می‌رساند؟

1) زیرا میزان قدرت PH آب را تغییر می‌دهند.

2) زیرا با آب ترکیب می‌شود و تولید انرژی می‌کند.

3) باعث نابودی زنجیرۀ شبکۀ غذایی می‌شود.

4) گزینه‌های 1 و 2 صحیح هستند.

133- بازها به دلیل واکنش با ........... می‌توانند در ........... به‌کاربرده شوند.

1) همۀ فلزات - شوینده‌ها                                                  2) فلزات - براق‌کننده‌ها      

3) نافلزات - براق‌کننده‌ها                                                   4) چربی‌ها - شوینده‌ها

134- در دو ظرف محتوی محلول رقیق جوهر نمک و آب‌غوره دو کاغذ پی‌اچ را وارد می‌کنیم. کاغذها به چه رنگی درمی‌آیند؟

1) قرمز - آبی                             2) آبی - آبی                    3) آبی - قرمز                   4) قرمز - قرمز

135- PH اسید معده تقریباً برابر 2 می‌باشد و شیر منیزی می‌تواند اسید معده را خنثی کند، به نظر شما PH شیر منیزی، کدام‌یک از گزینه‌های زیر می‌تواند باشد؟

1) 2                                        2) 5                              3) 7                              4) 10

136- برای بی‌اثر کردن یک اسید قوی باید چی‌ کار کرد؟

1) باید روی آن باز ضعیف ریخت.                                         2) باید روی آن آب ریخت.

3) باید روی آن باز قوی ریخت.                                            4) گزینۀ 2 و 3 صحیح می‌باشد.

137- اگر PH آب باران از 5.5 کمتر باشد، بیانگر وجود چه گازی در هوا می‌باشد؟(تیزهوشان-92)

1) دی‌اکسید گوگرد                                                          2) دی‌اکسید نیتروژن

3) دی‌اکسید کربن                                                           4) گزینه‌های 1 و 2

 

 

138- کدام‌یک از مواد زیر کاغذ لیتموس را قرمز می‌کند و با اثر بر آهن گاز هیدروژن آزاد می‌کند؟

1) آب‌ژاول                                                                     2) جوهر نمک

3) مس سولفات                                                               4) جوش‌شیرین

139- مادۀ A در حضور معرف برموتیمول بلو، زردرنگ است و با تأثیر بر فلز منیزیم گاز هیدروژن آزاد می‌کند. این ماده چیست؟

1) آب ژوال                                2) آب‌اکسیژنه                                3) سرکه                                    4) جوش‌شیرین

 

140- کدام‌یک از ماده‌های زیر به ترتیب کاغذ تورنسل را آبی و قرمز می‌کند؟(تیزهوشان-92)

(جوهر نمک، آب، سرکه، شامپو، شیر، جوش‌شیرین، صابون)

1) صابون - شامپو                                                                        2) آب - صابون                

3) سرکه - صابون                                                                        4) جوش‌شیرین - جوهر نمک

 

141- مواد A و  B و  C با حضور شناساگرهای مختلف دچار تغییر رنگ می‌شوند. در جدول زیر تغییر رنگ این مواد را نشان می‌دهد، هر یک از مواد A و B و C در کدام گزینه درست معرفی‌شده‌اند؟

نام شناساگر

رنگ به‌دست‌آمده

رنگ به‌دست‌آمده

کاغذ PH

A آبی تیره

B قرمز

برموتیمول آبی

B زرد

A آبی

فنل فتالئین

A ارغوانی

C بی‌رنگ

 

1) A جوش‌شیرین - B شامپو - C سرکه

2) A جوش‌شیرین -B  سرکه - C آب                      

3) A نوشابه - B خون - C صابون   

4) A خون - B صابون - C سرکه

 

142- فلزی با تمایل بسیار زیاد برای شرکت در واکنش شیمیایی داریم، به همین دلیل این فلز را درون نفت نگهداری می‌کنند، به نظر شما کدام خاصیت زیر مخصوص این فلز نیست؟

1) احتمالاً با آب واکنش می‌دهند.

2) این فلزات استحکام بسیار بالایی دارند.

3) خاصیت رسانای گرما و الکتریسیته دارند.

4) جلای فلزی دارند.

 

 

143- اسیدها و بازها در صورت واکنش باهم یکدیگر را خنثی می‌کنند. برای شناسایی این مواد از شناساگر استفاده می‌شود که مطابق جدول روبه‌رو در محیط‌های مختلف رنگ‌های متفاوتی از خود نشان می‌دهند.

نام شناساگر

محیط اسیدی

محیط خنثی

محیط بازی

تورنسل

قرمز

بنفش

آبی

فنل فتالئین

بی‌رنگ

بی‌رنگ

ارغوانی

برموتیمول آبی

زرد

سبز

آبی

 

 

 

 

 

اگر رنگ محلول‌های حاصل از مخلوط کردن به محلول A و B و C با مقدار و غلظت یکسان در حضور شناساگرها به‌صورت جدول مقابل باشد، کدام گزینه در مورد خاصیت آن‌ها درست است؟

نام شناساگر

اجرای محلول

رنگ به‌دست‌آمده

تورنسل

B+C

بنفش

برموتیمول آبی

A+B

آبی

فنل فتالئین

A+C

بی‌رنگ

 

 

 

 

 

1) A، اسید - B، باز - C، خنثی                                           2) A، باز - B، خنثی - C، خنثی

3) A، خنثی - B، باز - C، اسید                                           4) A، باز - B، اسید - C، خنثی

144- چند ماده با نقطۀ ذوب بالا خصوصیات مشترک زیادی دارند، به نظر شما این مواد ......................

1) احتمالاً فلز هستند.                                                       2) ممکن است فلز فعال باشند.

3) حتماً نافلز هستند.                                                        4) عناصر نافلزی با پیوند قوی هستند.

145- هر فلز با توجه به ویژگی‌هایش کاربرد خاصی دارد، کدام کاربرد زیر اشتباه نوشته‌شده است؟

1) آهن: ساخت دوچرخه‌های حرفه‌ای                                     2) مس: سیم‌های برق

3) تنگستن: ساخت سیم‌های داخل لامپ حبابی                                    4) آلومینیوم: ساخت بدنۀ هواپیما

 

146- کدام گزینه صحیح است؟(تیزهوشان-92)

1) هدف از افزودن اسید به خمیرکاغذ فقط بالا بردن قدرت سفیدکنندگی آن است.

2) اسیدها را از مزۀ ترش آن‌ها را شناسایی و دسته‌بندی می‌کنند.

3) اضافه کردن اسید به آب‌اکسیژنه باعث افزایش خاصیت رنگ‌بری آب‌اکسیژنه می‌شود.

4) جوهر نمک اسیدی است که نسبت به سرکه (پی‌اچ) آن بالاتر است و شناساگر را قرمز می‌نماید.

 

 

 

 

 

   لطفا جهت تهیه کتاب با شماره زیر تماس حاصل فرمایید 


  ارسال کتاب به کلیه نقاط ایران عزیز


66199781 - 021