سوال 1) به راه حل‌های قابل آزمایش درباره‌ی یک مسئله فرضیه می‌گویند. (درست است یا نادرست است)


سوال 2) فرضیه باید حتماً درست باشد. (درست است یا نادرست است)


سوال 3)کدام جمله یک فرضیه است؟

الف) مایعات تبخیر می‌شوند.           

ب) این جسم بوی لیمو می‌دهد.

ج) روی این جسم یک برآمدگی وجود دارد.             

د) به نظر من گچ نفوذپذیرتر از آهک است.


سوال 4) اگر بخواهیم بدانیم که برای رشد گیاه، خاک شنی مناسب‌تر است یا خاک ماسه‌ای، باید چه چیزی را تغییر دهیم.

الف) نوع گیاه                    ب) نوع خاک              ج) مقدار خاک            د) مقدار آب


سوال 5) در کدام گزینه مراحل روش علمی به ترتیب آمده است.

الف) پرسش، فرضیه‌سازی، مشاهده، نتیجه‌گیری، یادداشت‌برداری

ب) مشاهده، فرضیه‌سازی، آزمایش، نتیجه‌گیری، یادداشت‌برداری

ج) مشاهده، پرسش، فرضیه‌سازی، آزمایش، نتیجه‌گیری

د) پرسش، مشاهده، یادداشت‌برداری، آزمایش، نتیجه‌گیری


سوال 6) پژوهشگری به دنبال رابطه‌ی بین دمای محیط و رشد نوعی گیاه است. برای این کار، او باید کدام عامل را تغییر دهد؟

الف) رشد گیاه         ب) دمای محیط          ج) نور و آب               د) نوع خاک


سوال 7) کدام جمله صحیح است؟

الف) مشاهده فقط دیدن است.

ب) قبل از آزمایش باید یادداشت‌برداری کنیم.

ج) فرضیه‌سازی باید قابل آزمایش کردن باشد.

د) بعد از فرضیه‌سازی، پرسش‌هایی در ذهن ایجاد می‌شود.


سوال 8) مریم می‌خواهد فرضیه‌ی زیر را آزمایش کند:

" هر چه دانه‌ی لوبیا بزرگ‌تر باشد، زودتر جوانه می‌زند."

او برای آزمودن فرضیه‌ی خود باید چه چیزهایی را ثابت نگه دارد؟

الف) نوع دانه - اندازه‌ی دانه            ب) میزان رطوبت - اندازه‌ی دانه          

ج) اندازه‌ی دانه - دمای محیط                   د) میزان رطوبت - دمای محیط

 

سوال 9) کدام گزینه صحیح است؟

الف) حمید و پرهام دیدند که یک مکعب کوچک فلزی داخل آب می‌رود. (پرسش)

ب) با خود فکر کردند چرا بعضی چیزها داخل آب نمی‌رود. (آزمایش)

ج) گفتند که ممکن است شکل اجسام در فرو رفتن آن‌ها در آب موثر باشد. (فرضیه)

د) چند جسم به شکل‌های مختلف ساختند و در آب قرار دادند. (مشاهده)


 

 

پاسخ سوالات جلسه اول چهارم و پنجم