پاسخ سوالات درس اول کلاس چهارم

پاسخ گزینه‌ی 1 - آزمایش.

پاسخ گزینه‌ی 2 - مشاهده.

پاسخ گزینه‌ی 3 - نتیجه‌گیری.

پاسخ گزینه‌ی 4 - نادرست است.

پاسخ گزینه‌ی 5 - مشاهده، پرسش، فرضیه‌سازی، آزمایش، نتیجه‌گیری.

پاسخ گزینه‌ی 6 - گزینه‌ی د صحیح است. در روش علمی همواره باید به کمک آزمایش به دنبال یافتن جواب باشیم، هیچ‌گاه نباید با قطعیت به سوال جواب دهیم و دیدگاه خود را در پاسخ دخالت دهیم.

پاسخ گزینه‌ی 7 - گزینه‌ی ج  صحیح است.


پاسخ سوالات درس اول کلاس پنجم

پاسخ گزینه‌ی 1 - درست است.

پاسخ گزینه‌ی 2 - نادرست است.

پاسخ گزینه‌ی 3 - گزینه‌ی د  صحیح است.

پاسخ گزینه‌ی 4 - گزینه‌ی ب  صحیح است.

پاسخ گزینه‌ی 5 - گزینه‌ی ج  صحیح است.

پاسخ گزینه‌ی 6 - گزینه‌ی ب  صحیح است.

پاسخ گزینه‌ی 7 - گزینه‌ی ج  صحیح است. مشاهده استفاده از حواس است. هنگام آزمایش یادداشت‌برداری می‌کنیم، فرضیه‌ها بعد از پرسش ایجاد می‌شوند.

پاسخ گزینه‌ی 8 - گزینه‌ی د  صحیح است.

پاسخ گزینه‌ی 9 - گزینه‌ی ج  صحیح است.