روز های هفته به انگلیسی

شنبه        Saturday

یکشنبه     Sunday

دوشنبه     Monday

سه شنبه    Tuesday

چهارشنبه Wednesday

پنجشنبه   Thursday

جمعه      Friday

ماه های سال به انگلیسی

ژانویه (January) : علت نامگذاری ، به افتخار ژانوس (Janus) خدای یونانی درها و دروازه ها. سر ژانوس ، دو صورت در دو جهت مختلف داشته. یونانی ها در این ماه به افتخار ژانوس چند روزی هم تعطیلی داشنتد وعلت وجود تعطیلات در ژانویه هم شاید همین باشد که در ژانویه، مثل ژانوس ، دو صورت در دو جهت وجود دارد، یکی سالی که گذشته ویکی سالی که در پیش است.

فوریه ( February ) : علت نامگذاری، برگرفته از نام لاتین یک تعطیلی دینی رومی های باستان در این ماه است.

مارس ( March ): علت نامگذاری، برگرفته از کلمه لاتین « مارس » . رومی ها جنگ را در ماه مارس شروع میکردند.چرا که نام خدای جنگ یعنی « مارس» را بر این ماه گذارده بودند .

آوریل (April ) : علت نامگذاری، برگرفته از خدای عشق یونانیان است واین نام به افتخار اوست.

مه ( May ) : علت نامگذاری، برگرفته از کلمه قدیمی فرانسوی به معنای « مایا » که خدای زمین در دین باستانی روم بوده است.

ژوئن ( June ) :علت نامگذاری، برگرفته از ژونو (Juno ) نام لاتین ملکه خدایان روم باستان است که این ماه به افتخار او است.

ژوئیه  (July ) :  علت نامگذاری، برگرفته از جولیوس سزار (Julius Caeser) در این ماه متولد شده است و نام این ماه برگرفته از نام اوست.

اوت (آگوست August ) : علت نامگذاری، برگرفته از اگوستوس ( Augustus )اولین امپراتور روم ، این نام را بنام خودش نامید.

سپتامبر (September ) : علت نامگذاری، برگرفته از برگرفته از عدد لاتینی معادل « هفت » .تقویم کهن رومی با مارس شروع میشود و سپتامبر ، هفتمین ماهش بود.

اکتبر (  October ) : علت نامگذاری، برگرفته از عدد لاتینی معادل « هشت » .تقویم کهن رومی با مارس شروع میشود و اکتبر ، هشتمین ماهش بود.

نوامبر ( November ) : علت نامگذاری، برگرفته از عدد لاتینی معادل « نه » .تقویم کهن رومی با مارس شروع میشود و نوامبر ، نهمین ماهش بود.

دسامبر (December ) : علت نامگذاری،  برگرفته از عدد لاتینی معادل « ده » .تقویم کهن رومی با مارس شروع میشود و دسامبر ، دهمین ماهش بود.

دانلود رایگان کتاب علوم ششم تیزهوشان به زبان ساده