1- ........... به دور زمین می چرخد.

الف) مریخ                                ب) عطارد

ج) زحل                                   د) ماه  

2- در کدام زمان، ماه نور بیشتری به زمین بازتابش می کند؟

الف) آخر هفته ی اول               ب) آخر هفته ی دوم

ج) آخر هفته ی سوم                د) آخر هفته ی چهارم 

3- در اطراف کدام سیاره حلقه های زیبایی وجود دارد؟

الف) زهره                                ب) تیر

ج) بهرام                                  د) کیوان         

4- کدام سیاره گرمتر است؟

الف) بهرام                               ب) زمین

ج) ناهید                                   د) مشتری       

5- اگر زمین به دور خورشید نمیچرخید:

الف) سال به وجود نمی آمد.                

ب) همیشه یک طرف زمین روز بود.

ج) شبانه روز به وجود نمی آمد.                      

د) ماه دیگر دیده نمی شد.      

6- مدت زمان یک سال در کدام سیاره بیشتر است؟

الف) زحل                                ب) مریخ

ج) زمین                                   د) زهره          

7- کدام  گزینه به ترتیب گرم ترین و سردترین سیاره ی منظومه ی شمسی است؟

الف) زحل، نپتون                      ب) عطارد، مریخ

ج) زمین، مریخ                         د) عطارد، نپتون          

8- کدام دسته از سیاره ها به زمین نزدیکترند؟

الف) زهره، اورانوس                ب) زهره، مریخ

ج) زهره، عطارد                       د) عطارد، مریخ           

9- کدام یک از سیاره های زیر از جنس گاز است؟

الف) مشتری                            ب) مریخ

ج) زحل                                   د) موارد الف و ب       

10- کدام یک از سیاره های زیر از دور به شکل کره ی آبی و سفید زیبایی دیده می شود؟

الف) زحل                                ب) زهره

ج) زمین                                   د) نپتون          

11- دانشمندان برای این که بتوانند سطح ماه را به خوبی ببینند، از چه وسیله ای استفاده می کنند؟

الف) میکروسکوپ                   ب) پریسکوپ

ج) تلسکوپ                             د) زیبابین       

12- بزرگترین سیاره ی منظومه ی شمسی چه نام دارد؟

الف) مشتری                            ب) زحل

ج) زمین                                   د) عطارد         

13- در اثر چرخش زمین به دور خودش چه چیزی پدید می آید؟

الف) فصل                                ب) شب و روز

ج) ماه                                      د) سال

14- در اثر چرخش زمین به دور خورشید چه چیزی پدید می آید؟

الف) ماه                                   ب) شب و روز

ج) چهار فصل                           د) چهار هفته   

15- مدت زمان چرخش ماه به دور زمین چقدر است؟

الف) یک شبانه روز                  ب) چهار هفته

ج) یک روز                              د) چهار فصل  

16- چرا هر سیاره ها از خورشید دورتر می شوند، زمان گردش آن ها به دور خورشید بیشتر می شود؟

الف) چون سردتر می شوند.               

ب) چون مدارشان طولانی تر می شود.

ج) چون سریع تر می چرخند.             

د) چون مدارشان کوتاه تر می شود.    

17- نام دیگر دو سیاره ی زهره و عطارد چیست؟

الف) تیر، کیوان                         ب) تیر، ناهید

ج) ناهید، تیر                            د) ناهید، بهرام

18- کوچک ترین سیاره ی منظومه ی شمسی کدام است؟

الف) عطارد                              ب) زمین

ج) مشتری                               د) مریخ          

19- ماده ی سازنده ی کدام یک با بقیه متفاوت است؟

الف) زهره                                ب) زمین

ج) مشتری                               د) مریخ          

20- اگر زمین به دور خود نمی چرخید کدام یک از پدیده های زیر به وجود نمی آمد؟

الف) فصل                                ب) شب و روز

ج) خورشید گرفتگی                د) ماه گرفتگی

21- اورانوس بین کدام دو سیاره دیده می شود؟

الف) عطارد - زمین                  ب) مریخ - زحل

ج) زحل - نپتون                       د) مشتری - زحل       

22- اگر قرار باشد موجودات زمین به سایر سیاره ها سفر کنند، کدام سیاره را برای زندگی انتخاب می کنند؟

الف) عطارد                              ب) مریخ

ج) مشتری                               د) اورانوس     

23- کدام سیاره در آسمان به ترتیب از راست به چپ آبی و قرمز دیده می شوند؟

الف) زمین - مریخ                   ب) اورانوس - زمین

ج) زمین - اورانوس                 د) مریخ - زمین


برای پاسخ به سوالات فوق به قسمت نظر مراجعه فرمایید.


با تشکر مهندس ساعی

موفق و پیروز باشید.

دانلود رایگان کتاب علوم ششم تیزهوشان به زبان ساده