1- محل تشکیل کدام سنگ نمی تواند در زیر زمین باشد؟

الف) گرانیت                                              ب) مرمر                     

ج) گابرو                                                    د) بازالت         

2- کدام سنگ ها بلورهای درشت دارند؟

الف) بازالت                                               ب) گابرو                    

ج) ریولیت                                                د) مورد 1 و3  

3- مهم ترین ویژگی های سنگ های رسوبی چیست؟

الف) سخت و محکم بودن                          ب) لایه لایه بودن                    

ج) داشتن بلورهای درشت                         د) تحمل گرما و فشار زیاد      

4- کدام یک از سنگ های زیر در اثر گرما و فشار در اعماق زمین تشکیل می شود؟

الف) آذرین                                              ب) رسوبی                  

ج) دگرگونی                                            د) رسوبی و دگرگونی

5- تبدیل شدن خشت به آجر، بیشتر شبیه تشکیل کدام نوع سنگ است؟

الف) آذرین                                            ب) رسوبی                  

ج) دگرگونی                                           د) رسوبی و دگرگونی

6- سنگ مرمر، از دگرگونی چه سنگی به وجود می آید؟

الف) سنگ گچ                                        ب) سنگ آهک                      

ج) سنگ نمک                                        د) ماسه سنگ

7- سنگ های ............... حتماً لایه لایه اند.

الف) آذرین                                            ب) رسوبی                  

ج) دگرگونی                                          د) هیچکدام     

8- اگر مواد مذاب زیر پوسته ی زمین سرد شوند، چه نوع سنگی را به وجود می آورند؟

الف) آذرین                                             ب) رسوبی                  

ج) دگرگونی                                            د) رسوبی و دگرگونی

9- محل تشکیل سنگ های رسوبی کجاست؟

الف) بالای کوه ها                                     ب) دامنه ی کوه                      

ج) داخل دریا و دریاچه ها                         د) داخل رودخانه ها و چشمه ها

10- در سنگ های رسوبی، لایه های بالاتر ............... هستند و لایه های پایین تر ............... هستند.

الف) جدیدتر - قدیمی تر                          ب) قدیمی تر - جدیدتر                     

ج) روشن تر- تیره تر                                 د) تیره تر - روشن تر


برای پاسخ به سوالات فوق به قسمت نظر مراجعه فرمایید.


با تشکر مهندس ساعی

موفق و پیروز باشید.