پروفسور حسابی زاده ۳ اسفند ۱۲۸۱ و درگذشته ۱۲ شهریور ۱۳۷۱ خورشیدی است
وی همچنین شاگرد اینیشتین بود.

پروفسور حسابی در‌ واپسین روزهای زندگی‌شان
حتی بر روی تخت بیمارستان‌ دست از نوشتگاه(کتاب) خواندن برنمی‌داشتند.