مدادی که مغز ندارد، چوبی بیش نیست و فقط به درد سوختن می خورد

 ارزش آدمی نیز به مغز اوست و گرنه هیچ بهایی ندارد.