31 - کدام مورد در کار متخصصان علوم‌تجربی جایگاه چندانی ندارد؟

الف) تفکر                            ب) تجربه                  ج) مهارت                  د) تخیّل

32 - کدام تعریف را برای علوم بهتر می‌دانید؟

الف) به‌کارگیری حواس پنج‌گانه                           ب) روشی برای حل مسائل زندگی                  

ج) کارهایی که در آزمایشگاه انجام می‌دهیم.             د) فرصتی برای یادگیری

33 - ........... از شاخه‌های اصلی علوم‌تجربی نیست؟

الف) ریاضیات                            ب) فیزیک                 ج) شیمی                 د) زمین‌شناسی

34 - در کدام یک از شاخه‌های علوم به رفتار ماده در فضا و زمان پرداخته می‌شود؟

الف) فیزیک                              ب) شیمی                 ج) زیست‌شناسی                   د) زمین‌شناسی

35 - چه نوع مشاهده‌ای مشاهده‌ی خوب محسوب می‌شود؟

الف) طولانی باشد.                                           ب) براساس فرضیه باشد.                  

ج) به پرسش خوب منتهی شود.                           د) قابل مشاهده توسط همه باشد.

36 - مشاهده به کدام یک از منظورهای زیر انجام نمی‌شود؟

الف) مقایسه                     ب) طبقه‌بندی            ج) جمع‌آوری شواهد     د) طرح آزمایش

37 - یادگیری این مطلب که (ایده‌های خود را به روش‌های گوناگون طرح کنید) جزء کدام یک از مهارت‌های علوم‌تجربی قرار می‌گیرد؟

الف) مشاهده                              ب) برقراری ارتباط        ج) استنباط               د) فرضیه‌سازی

38 - در علوم‌تجربی هیچ نظریه‌ای مورد قبول نمی‌گیرد مگر آن که ..............

الف) اطلاعات تجربی در اختیار تاییدکننده‌ی آن قرار گیرد.     

ب) نظریه با اندازه‌گیری، به دست آمده باشد.

ج) در پاسخ به یک سوال، مطرح شده باشد.                      

د) استنباط و نتیجه‌گیری شخصی، مطرح نباشد

39 - کدام یک از مهارت‌های علوم‌تجربی محسوب نمی‌گردد؟

الف) اندازه‌گیری                                             ب) کاربرد ابزار          

ج) استنباط و نتیجه‌گیری                                  د) طرح پرسش

40 - مهم‌ترین تفاوت پیش‌بینی با حدس‌زدن چیست؟

الف) تفاوتی ندارد.                                           ب) براساس اطلاعات بودن       

ج) درست‌بودن پیش‌بینی                                    د) قابل آزمایش

41 - کدام مورد هم از مراحل تحقیق علمی و هم از مهارت‌های یادگیری محسوب می‌گردد؟

الف) پیش‌بینی کردن                                                 ب) تشخیص متغیرها                       

ج) فرضیه‌سازی                                              د) کاربرد ابزار

42 - در کدام مرحله از یک تحقیق علمی از مهارت‌های بیش‌تری استفاده می‌شود؟

الف) آزمایش                        ب) مشاهده               ج) فرضیه‌سازی           د) نظریه‌پردازی

43 - در مهارت .............. کلیه‌ی مهارت‌های دیگر به کار برده می‌شود.

الف) مشاهده                        ب) طراحی تحقیق       ج) طبقه‌بندی             د) مقایسه

44 - مهم‌ترین نکته در شروع یادگیری علم چیست؟

الف) سوال کردن و یافتن جواب                                         ب) آزمایش کردن                 

ج) تولید فناوری                                                 د) استفاده از تجربیات

45 - استفاده از کدام وسیله در هنگام کار در آزمایشگاه الزامی نیست؟

الف) روپوش                         ب) عینک                 ج) ساعت                  د) دستکش

 

46 - بهترین راه برای بررسی یک پیش‌بینی کدام است؟

الف) تحقیق                         ب) پرسش                ج) حدس                  د) آزمایش

47 - در آزمایش بررسی انحلال‌پذیری اتانول، جوهرنمک، گوگرد و نمک در آب، وقتی پس از ریختن آب در سه بشر آب قطع شد، چرا نباید از آب یخچال استفاده کرد؟

الف) آلوده شدن محیط یخچال هنگام آزمایش               ب) اثر گذاشتن تفاوت دما بر نتیجه‌ی آزمایش

ج) تفاوت نوع آب یخچال و آب مورد آزمایش                د) حل شدن زیاد مواد در آب سرد

48 - اتانول نام علمی کدام ماده است؟

الف) استون                          ب) الکل سفید            ج) نمک                              د) اتر

49 - نام علمی نمک‌خوراکی کدام است؟

الف) جوهر نمک                                                 ب) پتاسیم‌هیدروکسید  

ج) سدیم‌هیدروکسید                                           د) سدیم‌کلرید

50 - کدام ماده در آب حل نمی‌شود؟

الف) جوهر نمک                   ب) اتانول                  ج) نمک                             د) گوگرد

51 - حالت کدام ماده در دمای اتاق با بقیه متفاوت است؟

الف) سدیم‌کلرید                    ب) گوگرد                 ج) اتانول                   د) براده‌ی آهن

52 - کدام گزینه تعریف بهتری برای فناوری محسوب می‌گردد؟

الف) ساخت وسایل مختلف                                ب) تبدیل علم به عمل           

ج) انجام کارهای فنی                                       د) استفاده از علم در تحقیقات علمی

53 - کدام گزینه درست است؟

الف) اغلب فناوری‌ها دارای معایبی هستند.              

ب) فناوری همیشه مقدمه‌ای برای علم است.           

ج) تولید سوخت هسته‌ای نمونه‌ای از علم است.                 

د) در تولید سوخت هسته‌ای تنها شاخه‌های فیزیک و شیمی علوم‌تجربی دخالت دارند.

 

54 - موفقیت و پیشرفت سریع علم نتیجه‌ی کدام مورد است؟

الف) مشاهده‌ی دقیق طبیعت                                        ب) انجام فعالیت‌های علمی هر دانشمند

ج) فعالیت مشترک دانشمندان                                       د) ارتباط مسائل علمی با یکدیگر 

55 - آخرین مرحله‌ی یک روش علمی کدام است؟

الف) ارائه‌ی تئوری (نظریه‌ها)                                        ب) ثبت یافته‌ها          

ج) تفسیر یافته‌ها                                           د) انتشار گزارش

56 - کدام یک از مراحل یک روش علمی بین دو مرحله‌ی دیگر قرار ندارد؟

الف) ثبت یافته‌ها                                          ب) تعریف مسئله        

ج) فرضیه‌سازی                                              د) نتیجه‌گیری

57 - تا .............. تحقیقی آغاز نشده است.

الف) پرسشی طرح نشود.                                   ب) آزمایشی طراحی نشود.                

ج) فرضیه‌ای ساخته نشود.                                  د) مشاهده‌ای انجام نشود.

58 - کدام گزینه در مرحله‌ای متفاوت با دیگر گزینه‌ها قرار دارد؟

الف) ثبت یافته‌ها               ب) نتیجه‌گیری           ج) نظریه‌سازی            د) تفسیر یافته‌ها

59 - کدام یک برای پاسخ به پرسش‌های علمی از اعتبار مناسبی برخوردار نیست؟

الف) منطق                      ب) حدس                 ج) ابزارها                  د) واقعیت

60 - چه چیزی بشر را به سوی دانستن و کشف دانش سوق می‌دهد؟

الف) مطالعه                               ب) کنجکاوی              ج) پژوهش                د) تفکر و تجربه  لطفا جهت تهیه کتاب با شماره زیر تماس حاصل فرمایید 


  ارسال کتاب به کلیه نقاط ایران عزیز


66199781 - 021