سؤالات امتحانی با پاسخ تشریحی

1- کلمات و اصطلاحات زیر را تعریف کنید.

فناوری:

دانشمند:

2- علوم‌تجربی یعنی چه؟

3- یک دانشمند چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟(5 مورد)

4- متن زیر مراحل روش علمی را نشان می‌دهد، آن را کامل کنید.

مشاهده،               ،                  ، فرضیه‌سازی،            ،                  ، نتیجه‌گیری

5- هریک از موارد زیر چه بخشی از روش علمی محسوب می‌شود؟

الف) چگونه یک هواپیما بسازیم.

ب) معاون مدرسه نمرات درسی حسین را کنار هم قرار می‌دهد.

ج) علی به پارک رفت تا نوع درختان آنجا را بنویسد.

د) محسن می‌گوید چون امسال بارش کم بود، محصول کشاورزی کم می‌شود.

ه) مبینا آینه‌ای را جلوی دهان مصدوم گذاشت تا ببیند زنده است یا نه؟

6- مهارت یادگیری در علوم کدام است؟

7- چرا باید انضباط گروهی را رعایت کنیم؟

8- مثال‌هایی از فناوری بنویسید که توسط انسان ایجاد شده است؟

9- کار گروهی چه مزیت‌هایی دارد؟

10- علوم‌تجربی به چند شاخه تبدیل می‌شود، نام ببرید؟

11- چند راه کم کردن زیان و مضرات فناوری را بنویسید.

12- فواید استفاده از فناوری جدید برای زندگی انسان‌ها چیست؟

13- الف) یک نمونه فناوری مثال بزنید.

      ب) از مضرات آن دو مورد بیان کنید.

14- الف) دو مورد از فواید موبایل را بنویسید.                       ب) دو مورد از مضرات موبایل را بنویسید.

 

15- تصویر روبرو یک بولدوزر را نشان می‌دهد.

الف) 3 فایده آن را بنویسید.

ب) یک مورد از مضرات احتمالی آن را بنویسید.

 

                                                        

 

  لطفا جهت تهیه کتاب با شماره زیر تماس حاصل فرمایید 


  ارسال کتاب به کلیه نقاط ایران عزیز


66199781 - 021