نمونه سؤالات کنکور سراسری استان شنگول آباد 〰〰〰〰〰〰 هنرپیشه معروف سینما ؟ · محمدرضا گلزار · محمدرضا علفزار · محمدرضا چمنزار · محمدرضا دشت 〰〰〰〰〰〰 هنرپیشه مرحوم سینما ؟ · رضا ژیان · رضا ماکسیما · رضا فولکس · رضا خاور 〰〰〰〰〰〰 هنرپیشه مرحوم فیلم ممل آمریکایی ؟ · نعمت اله گرجی · نعمت اله ساقه طلایی · نعمت اله شیرین عسل · نعمت اله مینو 〰〰〰〰〰〰 هنرپیشه زن معروف سینما ؟ · هدیه تهرانی · کادوی تهرانی · چشم روشنی تهرانی · قابل نداره تهران 〰〰〰〰〰〰 یکی از آهنگهای منصور ؟ · دیوونه · خل · روانی · منگل 〰〰〰〰〰〰 کشتی گیر گردن کلفت ایران ؟ · عباس جدیدی · عباس قدیمی · عباس نیو · عباس آپ تو دیت 〰〰〰〰〰〰 تیم فوتبال آبادان ؟ · نفت آبادان · بنزین آبادان · گازوییل آبادان · استقلال اهواز 〰〰〰〰〰〰 باشگاه انگلیس ؟ · میدلز برو · میدلز بیا · میدلز بودی حالا · میدلز پاشو برو گمشو 〰〰〰〰〰〰 بازیکن بوسنیایی سابق بایرن مونیخ ؟ · حسن صالح حمید زیچ · حمید صالح حسن زیچ · حسن حمید صالح زیچ · بابا چند نفر به یه نفر 〰〰〰〰〰〰 مهاجم سالهای دور منچستر یونایتد ؟ · اندی کول · اندی سرشانه · اندی پشت بازو · اندی مرسی هیکل 〰〰〰〰〰〰 سرعت نور چقدر است ؟ · خوب است · بد نیست · شما چطوری · چه خبر 〰〰〰〰〰〰 کدام دانشمند جاذبه زمین را کشف کرد ؟ · نیوتن · کیلوگرم · متر بر مجذور ثانیه · نیترات مس 〰〰〰〰〰〰 یکی از وسائل مربوط به فیزیک مورد استفاده در تلسکوپ و میکروسکوپ ؟ · عدسی · کاچی · فرنی · سرشیر با دوغ 〰〰〰〰〰〰 دانشمندی که رابطه بین حرکت الکترون و بار آن را کشف کرد ؟ · تامسون · شهسواری · واشنگتنی · بمی 〰〰〰〰〰〰 یکی از اشکال ماده ؟ · گاز · یخچال · بخاری · آبگرمکن 〰〰〰〰〰〰 نام گاز سردکننده یخچالهای قدیمی ؟ · فرعون · نمرود · ابرهه · خسرو پرویز 〰〰〰〰〰〰 نام دیگر گازهای بی اثر ؟ · گازهای نجیب · گازهای سر به زیر · گازهای باوقار · کلاً بچه های خوبی هستند 〰〰〰〰〰〰 نویسنده منطق الطیر ؟ · عطار نیشابوری · نجار نیشابوری · سمسار نیشابوری · دلال نیشابوری - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -کنکورررر مام اینجوری باشه لاکپشت ا خرگوش جلـــــــو م