1- کدام بخش از سلول، فرمانده ای سلول را به عهده دارد؟

الف) غشا                                              ب) سیتوپلاسم

ج) هسته                                               د) دیواره ی سلولی

2- در زمان تقسیم سلولی، ابتدا کدام قسمت از سلول تقسیم می شود؟

الف) پوسته                                          ب) هسته

ج) سیتوپلاسم                                      د) همه ی اجزای سلول

3- در کدام بخش از دستگاه گوارش، جذب اصلی اتفاق می افتد؟

الف) مری                                             ب) معده

ج) روده ی باریک                                د) روده ی بزرگ

4- گوارش شیمیایی غذا توسط کدام بخش انجام می گیرد؟

الف) بزاق                                            ب) شیره ی لوزالمعده و صفرا

ج) شیره ی معده                                  د) همه ی موارد

5- پوششی که سلول را در بر گرفته است، چه نام دارد؟

الف) هسته                                            ب) غشا

ج) سیتوپلاسم                                      د) غذا

6- رشد و تقسیم اغلب سلول ها تا چه زمانی در بدن ادامه دارد؟

الف) جوانی                                          ب) کودکی

ج) پیری                                               د) تمام عمر

7- رشد بدن انسان به سبب چیست؟

الف) تقسیم سلول                                ب) تغذیه

ج) بزرگ شدن سلول                          د) ) بزرگ شدن، تقسیم سلول

8- برای دیدن سلول ها از کدام وسیله می توان استفاده کرد؟

الف) چشم                                            ب) میکروسکوپ

ج) ذره بین                                           د) دوربین شکاری

9- مایع غلیظی که سلول را فرا گرفته است چه نام دارد؟

الف) پوسته                                          ب) هسته

ج) سیتوپلاسم                                      د) آب

10- شکل هر سلول متناسب است با ................ آن است.

الف) نوع کار                                        ب) رشد

ج) تقسیم                                             د) میزان فعالیت

11- فرمانده ی سلول کدام بخش است؟

الف) هسته                                            ب) سیتوپلاسم

ج) پوسته                                             د) همه ی موارد

12- کدام یک از سلول های زیر طول بیشتری دارد؟

الف) عصبی                                           ب) چربی

ج) ماهیچه ای                                       د) استخوانی

13- واحد ساختمانی بدن انسان چیست؟

الف) سلول                                           ب) استخوان

ج) گلبول                                             د) سیتوپلاسم

14- کدام یک از سلول های زیر به جذب غذا کمک می کنند؟

الف) روده                                            ب) عصب

ج) ماهیچه                                            د) استخوان

15- کدام یک از موارد زیر در ساختمان سلول وجود ندارد؟

الف) هسته                                            ب) پوسته

ج) گوشته                                            د) سیتوپلاسم

16- اگر یک سلول 4 بار تقسیم شود، چند سلول حاصل خواهد شد؟

الف) 4                                                 ب) 6

ج) 8                                                    د) 16

17- گوارش غذا از کجا آغاز می شود؟

الف) دهان                                            ب) مری

ج) معده                                               د) روده ی باریک

18- کدام اندام زیر نقش مهمی در گوارش غذا ندارد؟

الف) دهان                                            ب) مری

ج) معده                                               د) روده ی باریک

19- نقش دهان در گوارش غذا چیست؟

الف) خرد کردن غذا                            ب) کمک به گوارش

ج) نرم کردن غذا                                 د) هر سه مورد


برای پاسخ به سوالات فوق به قسمت نظر مراجعه فرمایید.


با تشکر مهندس ساعی

موفق و پیروز باشید.

دانلود رایگان کتاب علوم ششم تیزهوشان به زبان ساده