1- کدام یک جزو دستگاه دفع ادرار نمی باشد؟

الف) میزنای                                         ب) مثانه

ج) معده                                               د) کلیه

2- از کدام اندام در بدن فقط یک عدد وجود دارد؟

الف) شش                                            ب) کلیه

ج) مثانه                                                د) میزنای

3- کدام یک وظیفه ی خون نیست؟

الف) تبدیل غذا به ذره های بسیار کوچک       

ب) اکسیژن رسانی به سلول ها

ج) دور کردن دی اکسید کربن  از سلول ها

د) دفاع از بدن در برابر میکروب ها

4- کدام مورد، اکسیژن را به تمامی نقاط بدن می رساند؟

الف) شش                                            ب) نای

ج) خون                                               د) کیسه ی هوایی

5- قلب یک .............. تو خالی است.

الف) رگ                                              ب) ماهیچه

ج) پوست                                             د) استخوان

6- علت سرخی رنگ خون چیست؟

الف) پلاسما                                          ب) وجود سرخرگ ها

ج) گلبول های سفید                             د) گلبول های قرمز

7- سرخرگ ها  و سیاهرگ ها چگونه به یکدیگر متصل می شوند؟

الف) به وسیله ی  شش ها                    ب) به هم متصل نیستند

ج) به وسیله ی  قلب                             د) به وسیله ی  مویرگ ها

8- چرا تنفس با بینی بهتر از تنفس با دهان است؟

الف) چون بینی هوا را گرم می کند.

ب) چون بینی هوا را مرطوب می کند.

ج) چون بینی هوا را پاکیزه می کند.                

د) هر سه مورد درست است.

9- کدام اندام جزو دستگاه تنفس نیست؟

الف) نای                                              ب) کلیه

ج) بینی                                                د) کیسه هوایی

10- انسان بدون چه چیزی نمی تواند بیش از چند دقیقه زنده بماند؟

الف) غذا                                              ب) دی اکسید کربن

ج) خون                                               د) اکسیژن

11- شش ها در کجای بدن قرار دارند؟

الف) داخل قفسه ی سینه                      ب) داخل شکم

ج) پشت معده و روده ها                      د) نزدیک سطح بدن

12- قلب در هر دقیقه چند بار ضربان دارد؟

الف) حدود 75 بار                                ب) حدود 80 بار

ج) حدود 70 بار                                   د) حدود 65 بار

13- عضوی که ادرار در آن جمع می شود، چه نام دارد؟

الف) مثانه                                             ب) کلیه

ج) میزنای                                            د) روده ی بزرگبرای پاسخ به سوالات فوق به قسمت نظر مراجعه فرمایید.


با تشکر مهندس ساعی

موفق و پیروز باشید.

دانلود رایگان کتاب علوم ششم تیزهوشان به زبان ساده