1- کدام مورد آب بیشتری را در خود نگه می دارد؟

الف) خاک رس                                    ب) خاک ماسه ای

ج) گیاخاک                                          د) همه ی موارد

2- در کدام نوع خاک امکان جاری شدن سیل بیشتر است؟

الف) رسی                                            ب) شنی

ج) ماسه ای                                          د) مخلوطی از همه ی موارد

3- کدام یک از عوامل طبیعی فرسایش خاک است؟

الف) آب، باد، شخم زدن نامناسب

ب) زلزله، سیل، ساختمان کاری

ج) سیل، باد، آب جاری

د) حفاری، تخریب جنگل، شیب زیاد منطقه

4- مهمترین عامل فرسایش خاک .............. است.

الف) هوا                                               ب) باد

ج) گیاهان                                            د) آب جاری

5- خاک حاوی .............. آب را با سرعت زیادی از خود عبور می دهد.

الف) ماسه                                            ب) شن

ج) رس                                                د) سنگریزه

6- چرا در مناطقی که دارای شیب تند است، زمین ها را پله پله می کنند؟

الف) آب بیشتری به گیاهان برسد.

ب) آسانی کاشت دانه یا نهال

ج) آسانی درو و برداشت محصول

د) جلوگیری از فرسایش خاک

7- بو و رنگ خاک به میزان .............. موجود در آن دارد.

الف) رس                                             ب) ماسه

ج) گیاخاک                                          د) سنگریزه

8- کمترین میزان گیاخاک، مخصوص خاک نواحی .............. است.

الف) ساحلی                                         ب) بیابانی

ج) کوهستانی                                       د) جنگلی

9- خاک محصول .............. .

الف) بقایای موجودات زنده است.

ب) تغییرات فیزیکی است.

ج) تغییرات سنگ ها به علاوه بقایای موجودات زنده است.

د) تغییرات شیمیایی سنگ هاست.

10- با کاهش پوشش گیاهی در یک منطقه کدام مورد رخ نمی دهد؟

الف) نفوذپذیری خاک نیز کاهش می یابد.

ب) سرعت آب های جاری افزایش می یابد.

ج) سطح آب های زیرزمینی افزایش می یابد.

د) زمین بدون شیب با پوشش گیاهی

11- مهمترین ماده موجود در خاک جهت حاصلخیزی خاک چیست؟

الف) جانداران تجزیه کننده

ب) آب

ج) املاح

د) ترکیبات شیمیایی

12- در خاک مناسب برای کشاورزی کدام مورد باید بیشتر باشد؟

الف) مواد معدنی                                  ب) مواد آلی

ج) آب                                                د) همه ی موارد به طور یکسان باید باشد.

13- کدام عامل موجب نمی شود تا آب بیشتری در خاک نفوذ کند؟

الف) افزایش پوشش گیاهی                 ب) شیب زیاد زمین

ج) خاک ماسه ای                                 د) فاصله زیاد ذرات خاک

14- وجود کدام یک از مواد زیر در خاک کشاورزی باعث می شود تا ریشه ی گیاهان راحت تر رشد کنند و سرعت نفوذ آب مناسب باشد؟

الف) ماسه                                ب) گیاخاک

ج) رس                                    د) مواد معدنی

15- وجود ماسه و رس در خاک کشاورزی به ترتیب چه تاثیری دارند؟

الف) نفوذپذیری - حفظ رطوبت         

ب) تامین مواد معدنی - نفوذپذیری

ج) نفوذپذیری - تامین مواد معدنی

د) حفظ رطوبت - نفوذپذیری

16- چه عاملی در میزان نفوذپذیری و قدرت نگه داری آب در خاک مهمتر است؟

الف) تعداد ذرات سازنده ی سنگ

ب) مقدار فضاهای خالی بین ذرات سنگ

ج) ارتباط فضاهای خالی با یکدیگر

د) گزینه های 2 و 3 درست است.

17- گیاخاک .............

الف) نفوذپذیری هوا را به خاک کاهش می دهد.

ب) قدرت نگهداری آب را در خاک کاهش می دهد.

ج) مواد معدنی خاک را افزایش می دهد.

د) مقدار نیتروژن خاک را کاهش می دهد.

18- غنی ترین خاک را در مناطق ............. می توان یافت.

الف) علفزار                                          ب) بیابان

ج) جنگل                                              د) کوهستان

19- به ترتیب مقدار گیاخاک در خاک ............. کمتر و در خاک ............. بیشتر است.

الف) بیابان، باغچه                                ب) کشاورزی، ساحل دریا

ج) جنگل، کنار جاده                             د) جلگه ای، بیابان

20- ............. عامل ضعیف شدن خاک است.

الف) خرد شدن سنگ ها                      ب) رطوبت

ج) فرسایش خاک                                د) استفاده از کودهای شیمیایی

21- کدام یک از عوامل فرسایش خاک به دست انسان اتفاق نمی افتد؟

الف) آبیاری مناسب                              ب) استخراج مواد معدنی

ج) سیل                                                د) شخم نامناسب

22- به نظر شما، چرا پوشش گیاهی از جاری شدن سیل جلوگیری می کند؟

الف) چون باعث کاهش آب جاری می شود.

ب) زیرا نفوذ آب را به داخل زمین کاهش می دهد.

ج) چون تبخیر آب را افزایش می دهد.

د) چون تنه ی و ریشه گیاه مانع نفوذ آب به داخل زمین می شود.

23- کدام جمله در مورد خاک درست نیست؟

الف) بیشتر غذاها از خاک به دست می آید.

ب) خاک مواد معدنی لازم را به گیاه می رساند.

ج) جانوران در تشکیل خاک نقشی ندارند.

د) خاک از خرد شدن سنگ ها به وجود می آید.

24- کدام خاک برای کشاورزی مناسب تر است؟

الف) رس                                             ب) ماسه

ج) خاک باغچه                                     د) مخلوط رس با ماسه

25- کدام مورد باعث فرسایش خاک می شود؟

الف) انسان                                           ب) باد

ج) خاک                                               د) هر سه

26- هنگام فرسایش خاک .............. خود را از دست می دهد و حاصل خیزی آن .............. می یابد.

الف) مواد معدنی، افزایش                    ب) مواد معدنی، کاهش

ج) آب، افزایش                                   د) آب، کاهش

27- کدام جانور در تشکیل خاک نقش بیشتری دارد؟

الف) پروانه                                          ب) کبوتر

ج) موش                                              د) سگبرای پاسخ به سوالات فوق به قسمت نظر مراجعه فرمایید.


با تشکر مهندس ساعی

موفق و پیروز باشید.

دانلود رایگان کتاب علوم ششم تیزهوشان به زبان ساده