1- در کدام قسمت آهن ربا خاصیت مغناطیسی بیشتر است؟

الف) قطب شمال                                              ب) وسط

ج) قطب جنوب                                                د) دو سر آهن ربا

2- از میان اجسام زیر کدام یک را آهن ربا می رباید؟

الف) شیشه                                                       ب) سوزن

ج) سکه                                                            د) چوب

3- آهن ربای الکتریکی در کدام یک از وسایل زیر به کار برده شده است؟

الف) ظرف مسی                                               ب) اجاق گاز

ج) تلفن                                                            د) دوچرخه

4- کدام قطب های آهن ربا یکدیگر را می ربایند؟

الف) جنوب و شمال                                         ب) شمال و شمال

ج) جنوب و جنوب                                           د) موارد ب و ج

5- در کدام یک از موارد زیر آهن ربای الکتریکی استفاده نشده است؟

الف) زنگ اخبار                                               ب) رادیو

ج) اتو                                                              د) تلگراف

6- کدام گزینه صحیح نیست؟

الف) در آهن ربا دو قطب هم نام یکدیگر را می رانند و از هم دور می شوند.

ب) با استفاده از روش الکتریکی می توان آهن ربا ساخت.

ج) در زندگی روزمره آهن ربا نقشی ندارد.                                                    

د) از قطب نما خلبان ها، ناخداها و کوهنوردان برای ناوبری در کشتی و هواپیما استفاده می کنند.

7- خاصیت آهن ربایی در برابر کدام دسته از عوامل زیر آسیب می بیند؟

الف) نور - گرما - گذشت زمان                       ب) ضربه - گذشت زمان - گرما

ج) ضربه - نور - گرما                                     د) سرما - گرما - نور

8- کدام گزینه ی زیر خود یک آهن ربای طبیعی بسیار عظیم است؟

الف) معادن آهن                                              ب) آهن ربای فولادی

ج) سنگ مغناطیسی آهن                                  د) کره ی زمین

9- اگر یک آهن ربا را گرم کنیم، خاصیت آهن ربایی ............. می شود.

الف) افزایش می یابد.                                      ب) کاهش می یابد.

ج) تغییر نمی کند.                                            د) ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد.

10- کدام یک از اجسام زیر، جذب آهن ربا می شود؟

الف) سکه ی آهنی                                           ب) سکه ی مسی

ج) سکه ی طلایی                                             د) سکه ی آلومینیومی

11- قطب جنوب آهن ربا را با کدام یک نشان می دهند؟

الف) S                                                              ب) E

ج) N                                                                د) W

12- کدام یک نمی تواند خاصیت آهن ربایی پیدا کند؟

الف) گیره ی کاغذ فلزی                                  ب) میله ی آلومینیومی

ج) میخ آهنی                                                    د) سوزن خیاطی

13- کدام یک نادرست است؟

الف) هر آهن ربا دو قطب دارد.                                  

ب) هر فلزی جذب آهن ربا نمی شود.

ج) آهن ربا وسایل آهنی را جذب می کند.      

د) قطب های همنام آهن ربای نعلی، همدیگر را جذب می کنند.

14- کدام یک جذب قطب جنوب آهن ربا نمی شود؟

الف) میخ آهنی                                                 ب) قطب جنوب آهن ربای دیگر

ج) وزنه ی آهنی                                               د) قطب شمال آهن ربای دیگر

15- کدام یک جذب آهن ربا نمی شود؟

الف) میخ آهنی                                                 ب) پلاستیک

ج) سوزن ته گرد آهنی                                     د) سنجاق فلزی فولادی

16- در آهن ربای الکتریکی،  هر چه میخ بلندتر و از جنس فولاد باشد، آهن ربای قوی تری خواهیم داشت.(درست است یا نادرست)

17- برای آهن ربا کردن یک میخ، باید آن را در دو جهت روی آهن ربا بمالیم.(درست است یا نادرست)

 

برای پاسخ به سوالات فوق به قسمت نظر مراجعه فرمایید.


با تشکر مهندس ساعی

موفق و پیروز باشید.