1- چرا هنگام گریه کردن از بینی هم آب خارج می شود؟

الف) این اتفاق وقتی پیش می آید که آدم سرما خورده باشد.             

ب) زیرا گوشه های درونی چشم به بینی راه دارد.

ج) برای اینکه بینی ضد عفونی شود.               

د) برای اینکه تنفس آسان شود.

2- کدام دو اندام حسی در بدن انسان، بسیار نزدیک به هم کار می کند؟

الف) زبان و بینی                                                          ب) زبان و پوست

ج) گوش و بینی                                                           د) چشم و پوست

3- در افراد نابینا، کدام یک از اندام های حسی زیر در اثر سازگاری با محیط قوی شده است؟

الف) بینی و زبان                                                          ب) زبان و پوست

ج) پوست و گوش                                                       د) گوش و زبان

4- کدام اندام حسی تمام سطح بدن را می پوشاند؟

الف) چشم                                                                    ب) پوست

ج) گوش                                                                      د) زبان

5- کدام جمله نادرست است؟

الف) بوی مواد مختلف همراه با هوای اطراف وارد بینی می شود.                    

ب) سلول های گیرنده ی مزه، در انتهای زبان قرار دارند.

ج) لایه های رویی پوست، از سلول های مرده تشکیل شده است.                    

د) احساس فشار، مربوط به اندام حسی پوست است.

6- کدام جمله نادرست است؟

الف) در گنجشک حس بینایی بسیار قوی است.                      

ب) مارمولک دارای حس بویایی قوی است.

ج) در ماهی ها همه ی حس ها به یک اندازه رشد کرده اند.                

د) حس شنوایی خفاش بسیار قوی است.

7- برای کسب اطلاعات، کدام اندام ها باید با اجسام تماس حاصل نمایند؟

1- چشم                      2- گوش                     3- بینی                        4- زبان                       5- پوست

الف) 3 ، 4                                                                  ب) 3 ، 5

ج) 2 ، 1                                                                      د) 4 ، 5

8- کدام مزه در دو طرف زبان حس می شود؟

الف) شوری                                                                  ب) شیرینی

ج) تلخی                                                                       د) تندی

9- کدام یک به گیرنده های مزه آسیب می رسانند؟

الف) غذای داغ                                                             ب) چای داغ

ج) سیگار                                                                     د) هر سه

10- کدام اندام ها در تشخیص مزه به زبان کمک می کنند؟

الف) چشم و پوست                                                     ب) بینی و چشم

ج) گوش و بینی                                                           د) بینی و پوست

11- کدام مورد به کار پوست مربوط نمی شود؟

الف) حس گرمی، سردی، نرمی، فشار و درد                ب) دفاع در برابر میکروب ها

ج) دفع مواد زاید بدن از طریق عرق                            د) حفظ تعادل

12- کدام مورد از اجزای تشکیل دهنده ی پوست است؟

الف) گیرنده های حسی                                                            ب) سلول های چربی و غده های عرق

ج) رگ های خونی                                                       د) هر سه

13- بینی با کدام اندام زیر همکاری زیادی دارد؟

الف) گوش                                                                   ب) چشم

ج) زبان                                                                        د) معده

14- رشته های عصبی مربوط به کدام حس، در سراسر بدن پراکنده شده اند؟

الف) بویایی                                                                  ب) پوست

ج) شنوایی                                                                   د) چشایی

15- پرزهای چشایی مربوط به مزه ........... ریزتر و مربوط به ........... درشت ترند.

الف) شوری - تلخی                                                     ب) تلخی - شیرینی

ج) شیرینی - تلخی                                                      د) ترشی - تلخی

16- لایه های سطحی پوست را کدام بخش تشکیل می دهد؟

الف) سلول های زنده                                                   ب) سلول های چربی

ج) گیرنده های حسی                                                   د) سلول های مرده

17- عصب کدام یک از احساس های لامسه را در سطح پوست بیرونی می توان یافت؟

الف) زبری                                                                   ب) گرما

ج) نرمی                                                                       د) موارد 1 و 3

18- به نظر شما کدام یک از احساس های زیر عادت نمی کنیم؟

الف) فشار انگشتر بر انگشتان دست               

ب) زبری وسایلی که دائماً با آن ها کار می کنیم.

ج) گرمای محیط در بدن                     

د) درد ناشی از شکستگی استخوان در طی سال ها

19- کدام مورد در پایین ترین بخش پوست قرار دارد؟

الف) سلول های زنده بخش زیرین پوست بیرونی                  

ب) سلول های چربی

ج) پیاز مو                   

د) غدد عرق

20- در انتخاب غذا و رژیم غذایی مناسب، حس ........... نقش مهمی دارد.

الف) چشایی                                                                 ب) بویایی

ج) لامسه                                                                      د) موارد 1 و2

21- کدام قسمت پوست زنده نیست؟

الف) لایه ی داخلی پوست بیرونی                                ب) لایه ی پوست درونی

ج) لایه ی زیرین پوست درونی                                   د) لایه ی خارجی پوست بیرونی

22- تراکم گیرنده های حسی در کدام بخش بدن ما بیشتر است؟

الف) کف دست                                                             ب) لب

ج) کف پا                                                                     د) صورت

23- کدام مورد نقش چربی ها در بدن است؟

الف) انرژی ذخیره ای در بدن                                      ب) عایق در برابر سرما و گرما

ج) ضربه گیر بدن                                                        د) همه ی موارد از نقش چربی ها در بدن محسوب می شود.

24- به کمک کدام دو حس اطلاعات بیشتری از محیط اطراف خود به دست می آوریم؟

الف) بویایی و چشایی                                                   ب) لامسه و چشایی

ج) شنوایی و بینایی                                                      د) شنوایی و چشایی

25- حس .......... برای تحریک عصب ها نیاز به مولکول ندارد.

الف) بویایی                                                                  ب) چشایی

ج) شنوایی                                                                   د) بینایی

26- چرا وقتی یک جسم سخت مثل قاشق را در دهان می گذاریم، مزه ی آن را حس نمی کنیم؟

الف) چون رشته های عصبی نسبت به ذرات آن حساس نیستند.                      

ب) چون ذرات قاشق مزه ای ندارند.

ج) چون ذرات آن در آب دهان حل نمی شوند.                      

د) چون زبان بعضی از مزه ها را نمی تواند تشخیص دهد.

27- هنگام سرما خوردگی، غذا در دهان ما مزه ای ندارد، چرا؟

الف) حس بویایی کمکی به ما نمی کند.

ب) ممکن است بخش بالای بینی بیش از حد خشک شده باشد.

ج) مخاط بینی بیش از حد مرطوب شده است.

د) موارد 1 و 2 درست است.

 

 

برای پاسخ به سوالات فوق به قسمت نظر مراجعه فرمایید.


با تشکر مهندس ساعی

موفق و پیروز باشید.