1- کدام بخش چشم فرد نزدیک بین، برای تقویت به عینک نیاز دارد؟

الف) قرنیه                                            ب) عصب بینایی                      

ج) عدسی                                             د)مردمک       

2- وظیفه ی سه تکه استخوان داخل گوش چیست؟

الف) انتقال صداها به بخش حلزونی      ب) تشخیص جهت صدا                      

ج) ارتباط گوش با بخش حلق             د) جمع آوری صدا

3- در صورت آسیب رسیدن به بخش ................ ، شنیدن برای ما امکان پذیر نیست.

الف) پرده ی گوش                              ب) مجرای شنوایی                 

ج) سه تکه استخوان                             د) عصب شنوایی         

4- رشته های عصب بینایی، تصویر اجسام را از ................ دریافت و به مغز می رسانند.

الف) عنبیه                                            ب) عدسی                  

ج) شبکیه                                             د) قرنیه          

5- پرده ی شفاف جلوی چشم چه نام دارد؟

الف) عنبیه                                            ب) پلک                     

ج) عدسی                                             د) قرنیه          

6- در تاریکی، مردمک چشم شما چه تغییری می کند؟

الف) تنگ تر می شود.                         ب) گشاد تر می شود.                         

ج) تغییر نمی کند.                                د)تغییر رنگ می دهد. 

7- دایره سیاه رنگ وسط کره ی چشم چه نام دارد؟

الف) مردمک                                        ب) قرنیه                    

ج) عنبیه                                               د) عصب          

8- بیشتر اطلاعاتی که از دنیای اطراف خود دریافت می کنیم حاصل حس ................ است.

الف) شنوایی                                                    ب) بینایی                    

ج) لامسه                                                          د)  موارد 1 و 2

9- رشته های عصب بینایی، تصویر اجسام را از ................ دریافت و به مخ می رسانند.

الف) عدسی                                                      ب) شبکیه                   

ج) نقطه کور                                                     د) قرنیه          

10- وقتی کتاب را به چشم خود نزدیک می کنید .................  .

الف) عدسی چشم تغییر نمی کند.                    ب) عدسی چشم نازک تر می شود.    

ج) عدسی چشم ضخیم تر می شود.                 د) عدسی چشم جلوتر می رود.           

11- به ترتیب چشم افرا دوربین از پشت عینک ................ و چشم افراد نزدیک بین از پشت عینک ................ از حالت طبیعی دیده می شود.

الف) معمولی ، معمولی                                      ب) درشت تر ، کوچکتر                     

ج) معمولی ، کوچکتر                                       د) کوچکتر ، درشت تر           

12- برای رفع عیب های نزدیک بینی و دوربینی به ترتیب از چه عدسی هایی استفاده می شود؟

الف) مقعر، محدب                                            ب) محدب، مقعر                    

ج) محدب، فرورفته                                         د) برآمده، مقعر          

13- علی به پزشک مراجعه کرد و با آزمایشات مختلف متوجه شد که دچار کمبود ویتامین A است. او ممکن است به چه بیماری چشمی مبتلا شود؟

الف) آستیگمات                                               ب) شب کوری                       

ج) دوربینی                                                      د) نزدیک بینی

14- رشته های عصب شنوایی از کدام قسمت گوش به مخ می رود و پیام شنوایی را به آن می رسانند؟

الف) قسمت حلزونی                                        ب) پرده گوش                       

ج) مجرای شنوایی                                           د) لاله ی گوش           

15- عصب شنوایی از کدام قسمت گوش به مخ می رود؟

الف) گوش میانی                                              ب) مجرای شنوایی                 

ج) استخوان گوش                                           د) گوش درونی          

16- شخیص و تفکیک صدای دوستان از یکدیگر را با ................ تشخیص می دهیم.

الف) ساقه مغز                                                 ب) نخاع                     

ج) مخچه                                                          د) اعصاب دست و پا   

17- سرعت صوت درکدام ماده بیشتر است؟

الف) هوا                                                           ب) شربت                  

ج) چوب                                                          د) سنگ          

18- کار تشخیص نوع صدا، با کدام یک از قسمت های زیر است؟

الف) پرده ی گوش                                          ب) لاله ی گوش                     

ج) مغز                                                             د) حلزون گوش


برای پاسخ به سوالات فوق به قسمت نظر مراجعه فرمایید.


با تشکر مهندس ساعی

موفق و پیروز باشید.