1- وسیله ی اندازه گیری دما، ............. نام دارد.

2- به موادی که گرما را عبور می دهند، ............. می گویند.

3- فلزات گرما را بسیار ............. (بد - خوب) منتقل می کنند.

4- گرم کردن ماده موجب کاهش دما می شود.(درست است یا نادرست)

5- فلاکس فقط برای نگه داشتن مایعات گرم قابل استفاده است. (درست است یا نادرست)

 6- برای اندازه گیری دما از چه واحدی استفاده می شود؟

الف) کیلوگرم                                         ب) لیتر

ج) درجه ی سلسیوس                            د) سانتی متر

7- یک قاشق فلزی، یک قاشق چوبی و یک قاشق پلاستیکی را در آب داف می گذاریم، بعد از 15 ثانیه کدام قاشق از همه داغ تر به نظر خواهد رسید؟

الف) قاشق فلزی                                    ب) قاشق چوبی

ج) قاشق پلاستیکی                                د) هر سه قاشق به یک اندازه داغ هستند.

8- کدام یک رسانای بهتری است؟

الف) پشم                                              ب) هوا

ج) آلومینیم                                            د) شیشه

9- جسمی گرم تر است که  ............. داشته باشد.

الف) جرم بیشتری                                ب) دمای بیشتری

ج) حجم بیشتری                                  د) رنگ تیره

10- کدام ماده رسانای ضعیف تر برای گرما است؟

الف) آهن                                             ب) هوا

ج) شیشه                                              د) آب

11- هر جسم تیره، میزان جذب گرمای ............. و میزان تابش گرمایی ............. دارد.

الف) کمتر- کمتر                                 ب) بیشتر - بیشتر

ج) کمتر - بیشتر                                  د) بیشتر - کمتر

12- چرا دسته ی یک قابلمه را از جنس چوب و بدنه ی آن را از فلز انتخاب می کنند؟

الف) چوب رسانای گرما نیست ولی بدنه، فلزی است و رسانای گرماست.     

ب) هر دو نارسانای گرما هستند.

ج) هر دو رسانای گرما هستند.                       

د) چوب رسانای گرما و بدنه ی فلزی نارسانای گرماست.

13- کدام یک در اثر حرارت زودتر گرم می شود؟

الف) خط کش چوبی                            ب) خط کش فلزی

ج) خط کش پلاستیکی                         د) خط کش ژله ای

14- کدام یک گرما را زودتر از دست می دهند؟

الف) لیوان شیشه ای                             ب) لیوان کاغذی

ج) لیوان فلزی                                     د) لیوان پلاستیکی


برای پاسخ به سوالات فوق به قسمت نظر مراجعه فرمایید.


با تشکر مهندس ساعی

موفق و پیروز باشید.