1- کدام عمل در اختیار مغز نیست؟

الف) یادگیری                                                         ب) به خاطر آوردن

ج) عطسه کردن                                                      د) درک پیام ها

2- کدام یک به رشد استخوان کمک می کند؟

الف) شیر                                                                 ب) لبنیات

ج) در معرض آفتاب قرار گرفتن                             د) همه ی موارد

3- کدام جمله درست نیست؟

الف) ماهیچه های معده به هضم و جذب غذا کمک می کنند.                           

ب) ماهیچه های استخوانی ارادی هستند.

ج) ماهیچه های قلب غیرارادی هستند.                        

د) ماهیچه های غیرارادی در کنترل ما هستند.

4- آسیب دیدگی کدام اندام ما، دوباره قابل بازسازی است؟

الف) استخوان ها                                                      ب) مغز

ج) نخاع                                                                    د) ماهیچه ها

5- سر ماهیچه ها به ............. متصل اند.

الف) ماهیچه های دیگر                                             ب) استخوان ها

ج) عضلات ارادی                                                      د) همه ی موارد

6- اگر بدن ما اسکلت استخوانی نداشت ............. .

الف) دویدن امکان پذیر نبود.                         

ب) ایستادن امکان پذیر نبود.

ج) تنفس امکان پذیر نبود.                              

د) گردش خون در رگ ها امکان پذیر نبود.

7- رباط ............. .

الف) همان تاندون است.                                 

ب) ماهیچه را به استخوان متصل می کند.

ج) استخوان را به استخوان متصل می کند.                              

د) موارد 1 و 2 درست است.

8- کدام یک ماهیچه ها را به یکدیگر متصل می کند؟

الف) زردپی                                                             ب) رباط

ج) غضروف                                                             د) مفصل

9- استخوان .............  به بلندترین استخوان بدن مشهور است؟

الف) بازو                                                                ب) ساعد

ج) ران                                                                     د) ساق

10- کدام مفصل به شکل لولایی عمل می کند؟

الف) کتف در دست                                                ب) بازو در کتف

ج) آرنج در دست                                                  د) جمجمه در سر

11- بیشترین وزن آدمی را ............. تشکیل می دهد.

الف) ماهیچه                                                            ب) اسکلت

ج) خون                                                                    د) مواد معدنی

12- شما وقتی مسئله ای را حل می کنید یا مطلبی را می نویسید، سلول های کدام اندام شما انرژی بیشتری مصرف می کنند؟

الف) مخچه                                                               ب) معده

ج) ساقه مغز                                                              د) مخ

13- کدام یک از موارد زیر در بدن ما به یک شکل ظاهر می شود و انجام آن نیاز به فکر کردن ندارد؟

الف) حرف زدن                                                        ب) دیدن

ج)خمیازه کشیدن                                                     د) درس خواندن

14- حرکت کدام ماهیچه ارادی است؟

الف) روده - معده                                                     ب) بازو - ران

ج) مری - دیواره ی رگ                                           د) قلب - روده

15- کدام دسته از ماهیچه های زیر، بدون اراده ی ما کار می کنند؟

الف) ماهیچه ی ران - ماهیچه ی روی بازو - ماهیچه ی پشت بازو                     

ب) ماهیچه ی معده - ماهیچه ی قلب - ماهیچه ی پشت بازو

ج) ماهیچه ی قلب - ماهیچه ی روده - ماهیچه ی ساق پا                    

د) ماهیچه ی روده - ماهیچه ی دیواره ی رگ - ماهیچه ی قلب

16- کدام مفصل حرکت محدودی دارد؟

الف) مفصل استخوان های جمجمه                               

ب) مفصل بین استخوان دنده ها

ج) مفصل آرنج                        

د) مفصل زانو

17- جمله ی نادرست را انتخاب کنید.

الف) مغز و نخاع فعالیت های بدن را تنظیم می کنند.                          

ب) رشته های عصبی، پیام مغز و نخاع را به سراسر بدن می برند.

ج) سلول های عصبی رشته های درازی دارند.                         

د) مغز مسئول بعضی از کارهای بدن انسان است.

18- کدام اندام به فرمانده ی بدن معروف است؟

الف) شش                                                                ب) قلب

ج) مغز                                                                     د) چشم


برای پاسخ به سوالات فوق به قسمت نظر مراجعه فرمایید.


با تشکر مهندس ساعی

موفق و پیروز باشید.