پاسخ سوالات درس دوم کلاس چهارم

پاسخ گزینه‌ی 1 - گزینه ی ج صحیح است.دو جزء یک محلول حلال و ماده ی حل شونده است. در چای شیرین بیش ترین جزء آب است بنابراین آب حلال است. هوا مخلوطی از چند گاز است. 78 درصد هوا را گاز نیتروژن تشکیل می دهد. بنابراین چون بیشترین مقدار را دارد، نیتروژن حلال محسوب می شود.

پاسخ گزینه‌ی 2 - گزینه ی د صحیح است.

پاسخ گزینه‌ی 3 - گزینه ی ب صحیح است.

پاسخ گزینه‌ی 4 - گزینه ی د صحیح است.

پاسخ گزینه‌ی 5 - گزینه ی د صحیح است.

پاسخ گزینه‌ی 6 - گزینه ی ج صحیح است.

پاسخ گزینه‌ی 7 - گزینه ی ج صحیح است.


پاسخ سوالات درس دوم کلاس پنجم

پاسخ گزینه‌ی 1 - گزینه ی الف صحیح است.

پاسخ گزینه‌ی 2 - گزینه ی ب صحیح است.

پاسخ گزینه‌ی 3 - گزینه ی الف صحیح است.

پاسخ گزینه‌ی 4 - گزینه ی ب صحیح است.

پاسخ گزینه‌ی 5 - بله.

پاسخ گزینه‌ی 6 - خیر.

پاسخ گزینه‌ی 7 - تغییر شیمیایی.

پاسخ گزینه‌ی 8 - گزینه ی ج صحیح است.

پاسخ گزینه‌ی 9 - گزینه ی د صحیح است.

پاسخ گزینه‌ی 10 - گزینه ی ب صحیح است.

پاسخ گزینه‌ی 11 - گزینه ی ج صحیح است.

پاسخ گزینه‌ی 12 - گزینه ی ج صحیح است.

                                       پیروز و سربلند باشید.