1- در محلول چای شیرین و هوا، حلال به ترتیب ............. و ............. است.

الف) چای -  اکسیژن                           ب) آب -  اکسیژن                             

ج) آب -  نیتروژن                               د) چای -  نیتروژن      

2- کدام یک از گزینه‌های زیر مخلوط نیست؟

الف) شیر                     ب) خون                     

ج) هوا                          د) نمک           

3- جوهر در آب یک نوع ............. است.

الف) مخلوط جامد در مایع                    ب) محلول مایع در مایع                      

ج) مخلوط مایع در مایع                                    د) محلول جامد در مایع           

4- کدام یک محلول جامد در مایع است؟

الف) نشاسته در آب                 ب) خاک در آب                     

ج) روغن در آب                      د) شکر در آب           

5- اگر ماده‌ای در ماده‌ی دیگر به طور یکنواخت پخش نشود چه اتفاقی می‌افتد؟

الف) ممکن نیست رونشین شود.                     

ب) ممکن است ته‌نشین شود.             

ج) ممکن است در ماده حل شود                     

د) ممکن است رونشین یا ته‌نشین شود.          

6- با بی‌‌حرکت گذاشتن کدام مخلوط اجزای آن کاملاً از هم جدا می‌شوند؟

الف) الکل در آب                     ب) نمک در آب                     

ج) نفت در آب                         د) نوشابه

7- روش جداسازی اجزای کدام مخلوط آسان‌تر است؟

الف) الکل در آب                     ب) نمک در آب                     

ج) شن در آب                         د) سرکه در آب


برای پاسخ به سوالات فوق به قسمت نظر مراجعه فرمایید.