سوال 1) برای رسیدن به پاسخ‌‌ها باید پیش‌بینی را .......................  (طراحی - آزمایش) کنیم.


سوال 2) نخستین گام در روش علمی، .......................  (مشاهده - پیش‌بینی) است.


سوال 3)آخرین مرحله‌ی روش علمی، .......................  (فرضیه‌سازی - نتیجه‌گیری) است.      

   

سوال 4)پس از یک‌بار آزمایش می‌توان گفت نتیجه‌گیری دقیق است.(درست است - نادرست است)


سوال 5)مراحل زیر را کامل کنید.

1- مشاهده، 2- ....................... ، 3- پیش‌بینی ، 4 - ....................... ، 5- ....................... 


سوال 6) کدام یک از مراحل روش علمی نیست؟

الف) یادداشت‌برداری                     ب) نتیجه‌گیری          

ج) پرسش                               د) جواب قطعی دادن به پرسش


سوال 7) نیما و عرشیا برای نگهداری کاهو، پیشنهادهای مختلفی می‌دهند. این کدام مرحله از روش علمی است؟

الف) مشاهده                    ب) پرسش               

ج) فرضیه‌سازی                 د) آزمایش

                                       پاسخ سوالات جلسه اول چهارم و پنجم