91 - کدام مورد از شاخه‌های علوم‌تجربی است؟

الف) زمین‌شناسی                  ب) ریاضی                 ج) روانشناسی             د) پزشکی

 

92 - کدام یک از گزینه‌های زیر نشان‌گر فعالیت مشترک دانشمندان رشته‌های مختلف علم، نیست؟

الف) اثبات قضیه‌های پیچیده‌ی ریاضی                       ب) استفاده از انرژی هسته‌ای             

ج) پرتاب موجود زنده به فضا                                  د) ساخت اعضای مصنوعی بدن

93 - (همه‌ی اجسام تمایل به حفظ حالت قبلی خود را دارند) یک .............. است.

الف) فرضیه                         ب) نظریه                  ج) قانون                   د) تفسیر

94 - علی در آزمایش تجزیه آب در قسمتی از گزارش خود نوشت: هنگامی که جریان برق را به دستگاه وصل کردم حباب‌های گازی در ظرف ظاهر شد. این عبارت یک ............. است.

الف) نظریه                           ب) فرضیه                 ج) آزمایش                د) مشاهده

95 - راه‌حل‌های قابل آزمایش درباره‌ی یک پرسش چه نامیده می‌شود؟

الف) تفسیر                          ب) فرضیه                 ج) نظریه                  د) قانون

96 - مهندس کشاورزی بیان کرد که احتمالاً زرد شدن برگ درختان مربوط به خاک می‌باشد. این جمله یک .............  است.

الف) مشاهده                        ب) فرضیه                 ج) نظریه                  د) قانون

97 - جمع‌آوری اطلاعات درباره‌ی محیط اطراف با استفاده از حواس مختلف چه نامیده می‌شود؟

الف) فرضیه                          ب) آزمایش                ج) مشاهده                د) نظریه

98 - پیشنهاد راه‌حل‌های معقول و قابل آزمایش درباره‌ی یک مسئله چه نامیده می‌شود؟

الف) مشاهده                        ب) طرح پرسش                    ج) فرضیه                 د) نظریه

99 - کدام یک از موارد زیر یک فرضیه را علمی می‌کند؟

الف - مبتنی بر مشاهده باشد. ب- قابل آزمایش باشد. پ - خلاف آن ثابت نشود.

الف) الف و پ                       ب) الف و ب              ج) فقط ب                د) الف و ب و پ

101 - هنگامی که درستی یک حدس علمی با آزمایش‌های مختلف و گوناگون ثابت شد چه نامیده می‌شود؟

الف) فرضیه                         ب) نظریه                  ج) مشاهده                د) موارد 1 و 2

 

102 - برای آزمایش این مورد که (نان در چه شرایطی سریع‌تر کپک می‌زند.) باید:

الف) در نقاط مختلف خانه یک نوع نان قرار دهیم.                   

ب) در نقاط مختلف خانه چند نوع نان قرار دهیم.                             

ج) در یک جای خانه چند نوع نان قرار دهیم.              

د) در یک جای خانه یک نوع نان قرار دهیم.

103 - کدام جمله درباره‌ی معنای علوم غلط است؟

الف) کارهایی که فقط در آزمایشگاه انجام شود.             ب) علوم به‌کارگیری حواس پنج‌گانه      

ج) علوم روشی برای حل مسئله است.                        د) فرصتی برای تفکر درباره‌ی نعمت خداست.

104 - مهم‌ترین نکته در علم کدام است؟

الف) مشاهده‌ی دقیق و کنجکاوی                             ب) آزمایش و یادداشت‌برداری             

ج) پرسیدن سوال و یافتن جواب                              د) نتیجه‌گیری و تفسیر اطلاعات

105 - بزرگ‌ترین سد خاکی ایران چه نام دارد؟

الف) سد لتیان                      ب) سد کرخه             ج) سد کرج               د) سد کارون

106 - کدام دانشمند ایرانی بر اجرای هدفمند و نظام‌دار فعالیت‌های تجربی تاکید داشت؟

الف) معلم ثانی                               ب) ابن‌سینا               ج) ابوریحان               د) جابربن حیان

107 - متخصصان علوم‌تجربی با بهره‌گیری از ............. توانستند علوم را توسعه ببخشند.

الف) بهره‌گیری از تفکر                                          ب) بهره‌گیری از تجربه

          ج) به کار بستن مهارت‌ها                                                 د) همه‌ی موارد

108 - تبدیل علم به عمل را .............  نامیده می‌شود.

الف) آزمایش                         ب) روش علمی           ج) نتیجه‌گیری            د) فناوری

109 - کدام یک از فواید فناوری محسوب می‌شود؟

الف) زندگی راحت                                               ب) آسایش در مسافرت           

ج) آسان شدن کارها                                            د) همه‌ی موارد

 

110 - نتیجه‌ی خوب فناوری برای انسان‌ها کدام بوده است؟

الف) تبدیل علم به فراورده خوب                               ب) سرعت بیشتر و مدت زمان کوتاه‌تر

          ج) قوی‌تر شدن ارتباط خانوادگی                              د) الف و ب

111 - کدام یک از نتایج خوب فناوری است؟

الف) خروج دود از کارخانه                                      ب) آلودگی توسط خودرو

          ج) تصادف با ماشین                                             د) اختراع کامپیوتر

112 - چگونه جلوی مضرات فناوری را بگیریم؟

الف) ساعات مشخص برای دیدن تلویزیون                    ب) برنامه‌ریزی در کار با کامپیوتر

          ج) تنظیم سرعت مطمئن در ماشین                          د) همه‌ی موارد

113 - کدام یک از مضرات فناوری محسوب می‌شود؟

الف) سریع‌تر شدن سرعت وسایل                              ب) اضافه‌شدن اکسیژن به هوا

          ج) ایجاد ارتباط تلفنی در هر جای دنیا                        د) پر شدن هوا از کربن‌دی‌اکسید

114 - پزشکان برای بررسی وضعیت بیماران مقداری از خون آن را به آزمایشگاه می‌برند و جواب آزمایش را بررسی می‌کنند. این کار آن‌ها کدام مرحله از حل مسئله است؟

الف) فرضیه‌سازی                                                ب) تفسیر اطلاعات                

ج) مشاهده                                                      د) جمع‌آوری اطلاعات

115 - فلمینگ ظرف غذایی را تهیه کرده بود او انتظار داشت باکتری رشد کند ولی کپک زده بود و هیچ باکتری در آن نبود، او نوشت: احتمال دارد کپک اجازه رشد باکتری را نمی‌دهد. این عبارت یک؟

الف) مشاهده                                                     ب) فرضیه‌                         

ج) نتیجه‌گیری                                                  د) جمع‌آوری اطلاعات

116 - چند مریض به مطب مراجعه کردند و پزشک با معاینه، مشاهده و آزمایش در گزارش خود به وزارت بهداشت این گونه نوشت: مردم شهر به وبا مبتلا شده‌اند. این عبارت یک؟

الف) مسئله                                                       ب) فرضیه‌سازی         

ج) آزمایش‌کردن                                                 د) نتیجه‌گیری

117 - زمین اجسام را به سمت خود می‌کشد، بیان‌گر کدام مرحله از حل مسئله است؟

الف) مسئله                                                      ب) فرضیه‌سازی                   

ج) آزمایش‌کردن                                                د) نتیجه‌گیری

118 - عبارت شاید من در امتحان تیزهوشان قبول شوم. بیان‌گر کدام مرحله از حل مسئله است؟

الف) مسئله                                                      ب) فرضیه‌سازی                   

ج) آزمایش‌کردن                                                 د) نتیجه‌گیری

119 - دانش‌آموزی می‌خواهد بداند کشش سطحی در همه مایعات یکسان است یا نه؛ او برای رسیدن به جواب کار زیر را انجام داد (او چند مایع را در ظرف ریخت و روی آن‌ها تیغ گذاشت) این کار او کدام مرحله از روش علمی است؟

الف) مسئله                                                      ب) فرضیه‌سازی                   

ج) آزمایش‌کردن                                                د) نتیجه‌گیری

120 - (دانش‌آموزی از خود پرسید که چرا سطح حباب‌های صابون رنگی دیده می‌شود؟) این عبارت یک:

الف) مسئله                                                      ب) فرضیه‌سازی                   

ج) آزمایش‌کردن                                                د) نتیجه‌گیری

121 - سومین مرحله از مراحل روش علمی چه نام دارد؟

الف) آزمایش فرضیه                                             ب) ثبت یافته‌ها                             

ج) تفسیر یافته‌ها                                                د)  فرضیه‌سازی

122 - تعریف مشاهده کدام گزینه زیر می‌باشد؟

الف) تشخیص جزئیات و طبقه‌بندی کردن موضوع           ب) استفاده از حواس برای دیدن و مطالعه

          ج) استفاده از ابزار برای آزمایش کردن                        د) کسب اطلاعات مناسب برای افزایش دانش

 

 

 

 

123 - مینا آب‌نمک را در یخچال گذاشت و گفت: (من فکر می‌کنم که آب‌نمک دیرتر از آب خالص یخ‌بزند)

این عبارت یک؟

الف) مشاهده                                                    ب) فرضیه                

ج) نتیجه‌گیری                                                  د) جمع‌آوری اطلاعات

124 - سارا در یک ظرف روغن و آب ریخت، روغن روی آب جمع شد او در گزارش خود نوشت: (آب از روغن سنگین‌تر است) این عبارت یک؟

الف) مشاهده                                                     ب) فرضیه                

ج) نتیجه‌گیری                                                  د) جمع‌آوری اطلاعات

125 - در ذهن دانش‌آموزی این سوال مطرح شد که (آیا جرم یک بادکنک پر از هوا با بادکنک خالی برابر است) این عبارت یک؟

الف) مسئله                                                      ب) فرضیه‌سازی                   

ج) آزمایش‌کردن                                                د) نتیجه‌گیری

126 - کدام یک جزو مهارت یادگیری نیست؟

الف) تغییر کردن                                                 ب) حفظ کردن          

ج) آزمایش کردن                                                د) تحقیق کردن


  لطفا جهت تهیه کتاب با شماره زیر تماس حاصل فرمایید 


  ارسال کتاب به کلیه نقاط ایران عزیز


66199781 - 021