1 - بزرگ‌ترین ایراد حل مسایل به روش تجربه‌کردن کدام است؟

الف) هزینه‌ی بالاتر             ب) زمان بیش‌تر          ج) محدودیت              د) دقت کمتر

2 - .......... ، مطالعه‌ی طبیعت است و می‌توان آن را روشی برای جست و جوی پاسخ به پرسش‌ها دانست.

الف) مشاهده                    ب) فناوری                ج) مهارت یادگیری       د) علم

3 - مهم‌ترین نکته در علم چیست؟

الف) پرسیدن سوال                                         ب) پرسیدن سوال و یافتن جواب‌ها

ج) کنجکاوی                                                 د) ابتکار

4 - با ریختن جوش‌شیرین جامد بر روی جوهر لیموی جامد، چه گازی آزاد می‌شود؟

الف) هیدروژن                  ب) بخار آب               ج) کربن‌دی‌اکسید        د) هیچ گازی آزاد نمی‌شود.

5 - 100 سی‌سی الکل را بر روی 90 سی‌سی آب می‌ریزیم. در این صورت ............

الف) الکل حل شونده و آب حلال است.                  ب) الکل حلال و آب حل شونده است.             

ج) الکل محلول و آب حل شونده است.                   د) الکل حلال و آب محلول است.  

6 - انحلال زمانی رخ می‌دهد که:

الف) نیروی جاذبه‌ی میان ذره‌های حل شونده، بیش‌تر از نیروی جاذبه‌ی میان ذره‌های حلال باشد.                  

ب) نیروی دافعه میان ذره‌های حل شونده و حلال، بیش‌تر از نیروی جاذبه‌ی میان ذره‌های حلال باشد.    

ج) نیروی جاذبه‌ی میان ذره‌های حل شونده و حلال، بیش‌تر از نیروی جاذبه‌ی میان ذره‌های حل شونده باشد. 

د) نیروی دافعه میان ذره‌های حل شونده، بیش‌تر از نیروی جاذبه‌ی میان ذره‌های حلال باشد.

7 - فرایند حل شدن یک ماده در حلال، شامل کدام مرحله نمی‌باشد؟

الف) جدا شدن ذره‌های ماده‌ی حل شونده از هم                 

ب) جدا شدن ذره‌های حلال از هم             

ج) پراکنده شدن ذره‌های حل شونده در بین ذره‌های حلال

د) پراکنده شدن ذره‌های محلول، در بین ذره‌های حلال

 

8 - کدام ارتباط بین علم و فناوری صحیح می‌باشد؟

الف) فناوری، نتیجه‌ی استفاده از علم است.                            ب) علم، نتیجه‌ی استفاده از فناوری است.

ج) فناوری بدون علم نیز قابل دسترسی است.               د) علم و فناوری هر کدام نتیجه‌ی دیگری است.

9 - به محصولاتی که از طریق مهندسی و اصلاح ژنتیکی موجودات زنده به دست می‌آیند، .......... گفته می‌شود.

الف) ارگانیسم                     ب) کامپوزیت             ج) تراریخته               د) نانو

10 - انرژی هسته‌ای حاصل از اورانیوم، یک منبع انرژی .......... است.

الف) تجدیدناپذیر                   ب) تجدیدپذیر            ج) ابدی                             د) غیرقابل دسترسی

11 - .......... ، علم مطالعه‌ی مواد، خواص و کاربردهای آن است.

الف) فیزیک                         ب) شیمی                 ج) زیست‌شناسی                   د) زمین‌شناسی

12 - کدام گزینه مراحل تولید سوخت هسته‌ای را به ترتیب درست بیان کرده است؟

الف) اکتشاف و استخراج، تبدیل، آسیاب کردن، غنی سازی، ساخت میله‌های سوخت                  

ب) اکتشاف و استخراج، آسیاب کردن، تبدیل، غنی سازی، ساخت میله‌های سوخت                   

ج) اکتشاف و استخراج، غنی سازی، آسیاب کردن، تبدیل، ساخت میله‌های سوخت                    

د) اکتشاف و استخراج، آسیاب کردن ، غنی سازی، تبدیل، ساخت میله‌های سوخت 

13 - پس از تصفیه و خشک شدن محلول اسیدسولفوریک و سنگ معدن اورانیوم، چه محصولی به دست می‌آید؟

الف) سوخت غنی شده            ب) میله‌ی سوخت        ج) کیک زرد              د) اورانیوم غنی شده

14 - در روش سانتیرفیوژ، یک فرایند ............ انجام می‌شود.

الف) شیمیایی                      ب) فیزیکی                ج) تجزیه                  د) ترکیب

15 - سوخت هسته‌ای ............ نسبت به سوخت‌های فسیلی تولید می‌کند.

الف) انرژی کم‌تر و زباله‌ی بیشتر                              ب) آلودگی بیشتر و انرژی کم‌تر

ج) آلودگی کم‌تر و زباله‌ی بیشتر                              د) انرژی بیشتر و زباله‌ی کم‌تر   

 

16 - استفاده از انرژی هسته‌ای در حال حاضر چند درصد از نیاز انرژی جهان را تأمین می‌کند؟

الف) 15                                      ب) 20                     ج) 6                        د) 12

17 - با از بین رفتن لایه‌ی اوزون ...........

الف) دمای زمین افزایش می‌یابد.                

ب) میزان تابش اشعه‌ی فرابنفش خورشید، به سطح زمین بیش‌تر می‌شود.                

ج) بیماری‌ها افزایش می‌یابد.           

د) همه‌ی موارد

18 - سوزاندن سوخت‌های فسیلی، موجب کدام گزینه نمی‌شود؟

الف) افزایش دمای زمین                                   ب) کاهش دمای زمین

ج) باران اسیدی                                             د) آلودگی هوا

19 - اعتقاد بر این است که ما هیچ راهی جز تن دادن به فناوری‌های نوین نداریم و تنها راهکار این است که ........... .

الف)  تدابیری انجام دهیم تا آن‌ها را کنار بگذاریم.     

ب) آن‌ها را جایگزین کنیم.

ج) تدابیری انجام دهیم تا عوارض منفی آن‌ها کم‌تر شود.                 

د) با آن‌ها سازش کنیم.

20 - ........... در آب حل می‌شود، درحالی که ........... در آب حل نمی‌شود.

الف) گوگرد - اتانول                                         ب) اتانول - گوگرد       

ج) اتانول - جوهرنمک                                      د) نفت - اتانول 

21 - کدام آب خالص به‌شمار نمی‌رود؟

الف) آب رودخانه               ب) آب چاه                ج) آب چشمه             د) همه‌ی موارد

22 - هر ماده‌ای که به هنگام تشکیل محلول، تغییر حالت دهد، ........... است.

الف) محلول                               ب) حلال                  ج) حل شونده             د) مایع

23 - بیش‌تر واکنش‌های ........... در صنعت و آزمایشگاه‌ها و نیز در بدن موجودات زنده، در محیط ........... صورت می‌گیرند.

الف) شیمیایی - حلال                                                ب) فیزیکی - محلول              

ج) فیزیکی - حلال                                          د) شیمیایی - محلول

24 - دانشمندان درباره‌ی آنچه در اطرافشان می‌گذرد ........... هستند و به جست‌و‌جوی ........... هستند.

الف) کنجکاو - فناوری                                       ب) کنجکاو - پاسخ آن‌ها

ج) بی‌اعتنا - پاسخ‌ها                                        د) خوش‌بین - اختراع

25 - ابزارها می‌توانند به ما در انجام ........... کمک قابل توجهی کنند.

الف) مدل‌سازی                     ب) مشاهده               ج) اندازه‌گیری            د) همه‌ی موارد

26 - هنگامی که تنها بر اساس احساس خود و بدون استناد به دانسته‌ها، اتفاقی را پیش‌بینی می‌کنیم، درواقع ...........

الف) پیش‌بینی کرده‌ایم.                                       ب) پیش‌گویی کرده‌ایم.                    

ج) حدس زده‌ایم.                                                د) فرضیه ساخته‌ایم.

27 - دست‌آوردهای علمی امروز، ...........

الف) حاصل تلاش دانشمندان گذشته و حال است.                   ب) مربوط به دانشمندان نسل آخر می‌باشد.

ج) به گذشته ارتباط چندانی ندارد.                           د) هیچ‌کدام

28 - کدام گزینه در مورد علم و فناوری صحیح نیست؟

الف) اغلب فناوری در کنار فواید، مضراتی را به دنبال دارند.         

ب) دانشمندان تلاش می‌کنند با تبدیل علم به یک فرآورده‌ی مناسب، به نیازهای زندگی پاسخ دهند.                  

ج) فناوری‌های امروز، بر مبنای علوم روز به‌وجود آمده‌اند.           

د) تبدیل علم به عمل، فناوری نامیده می‌شود.

 

 

 

29 - دانشمندان چگونه علوم را توسعه داده‌اند؟

الف) با به‌کارگیری تفکر، تجربه، و به‌کاربستن مهارت‌های یادگیری در برخورد با مسائل        

ب) با استفاده از تجربه‌هایی که خود کسب کرده‌اند.                 

ج) با کمک ابزارهای پیشرفته‌ی امروزی            

د) با تکیه بر استعدادها و توانایی‌های خود و تجربه‌هایی که خود کسب کرده‌اند.

30 - کدام یک از ویژگی‌های انسان محسوب می‌گردد؟

الف) داشتن علم                              ب) کنجکاوی              ج) مطالعه و پژوهش     د) تمایل به فناوری  لطفا جهت تهیه کتاب با شماره زیر تماس حاصل فرمایید 


  ارسال کتاب به کلیه نقاط ایران عزیز


66199781 - 021